Chuyển đổi dữ liệu từ MISA Bamboo.NET 2015 hoặc MISA Bamboo.NET 2017

Navigation:  3.Các bước bắt đầu sử dụng >

Chuyển đổi dữ liệu từ MISA Bamboo.NET 2015 hoặc MISA Bamboo.NET 2017

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp đơn vị chuyển đổi dữ liệu đang sử dụng từ phần mềm MISA Bamboo.NET 2015 hoặc phần mềm MISA Bamboo.NET 2017 lên phần mềm MISA Bamboo.NET 2019.

2. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các bước thực hiện

1. Chọn Tệp\Chế độ tạo và đăng nhập dữ liệu.

2. Tích chọn Mở tệp dữ liệu (một người dùng) hoặc Đăng nhập vào máy chủ(nhiều người dùng).

chuyen_doi_du_lieu1

3. Nhấn Đồng ý.

4. Chọn Tệp\Chuyển đổi dữ liệu lên MISA Bamboo.NET 2019.

chuyen_doi_du_lieu2

Nhấn Tiếp tục tại Bước Giới thiệu.

chuyen_doi_du_lieu3

 Bước 1. Chọn nguồn dữ liệu:

Chọn nguồn dữ liệu từ MISA Bamboo.NET 2015 hoặc MISA Bamboo.NET 2017

Nhập Dữ liệu kế toán mới.

o Nhập Tên dữ liệu kế toán mới.

o Chọn Đường dẫn lưu dữ liệu.

chuyen_Doii_du_lieu1

Nhấn Tiếp tục.

 Bước 2: Chọn ngày hạch toán

Trên MISA Bamboo.NET 2019 ngày bắt đầu hạch toán chỉ được chọn từ 01/01/2018 trở đi.

chuyen_doi_Du_lieuuu1

Nhấn Tiếp tục.

chuyen_Doii_du_lieu2

 Bước 3. Chuyển đổi Chương.

Những Chương nào anh/chị tự thêm mới trên dữ liệu phần mềm MISA Bamboo.NET 2015 hoặc MISA Bamboo.NET 2017 mà đã phát sinh các dữ liệu thì sẽ được lấy lên tại mục Chương đang sử dụng để anh/chị chọn chuyển đổi sang Chương khác. Anh/Chị nhấn vào biểu tượng dấu mũi tên hình tam giác để chọn Chương mới tương ứng theo thông tư 324/2016/TT-BTC.

chuyen_doi_du_lieu7

o Lưu ý: Nếu anh/chị muốn thêm chương mới theo thông tư 324/2016/TT-BTC thì nhấn vào biểu tượng dấu cộng màu xanh và thực hiện:

Khai báo Mã chương, Tên chương

Nhấn Cất.

Them_moi_MLNS1

Nhấn Tiếp tục.

Bước 4. Chuyển đổi Loại - khoản.

Những Loại/Khoản anh/chị tự thêm mới trên dữ liệu phần mềm MISA Bamboo.NET 2015 hoặc MISA Bamboo.NET 2017 mà đã phát sinh dữ liệu thì sẽ được lấy lên tại mục Loại/Khoản đang sử dụng để anh/chị chọn chuyển đổi sang Loại/Khoản khác. Anh/Chị nhấn vào biểu tượng dấu mũi tên hình tam giác để chọn Khoản mới tương ứng theo thông tư 324/2016/TT-BTC.

chuyen_doi_du_lieu8

o Lưu ý: Nếu anh/chị muốn thêm Loại/khoản mới theo thông tư 324/2016/TT-BTC thì nhấn vào biểu tượng dấu cộng màu xanh và thực hiện:

Khai báo Mã loại khoản, Thuộc loại, Tên loại khoản.

Nhấn Cất.

Them_moi_MLNS2

Nhấn Tiếp tục.

 Bước 5. Chuyển đổi Mục - Tiểu mục.

Những Mục/Tiểu mục nào anh/chị tự thêm mới hoặc theo thông tư 324/2016/TT-BTC chưa biết chuyển vào Mục/Tiểu mục nào trên dữ liệu phần mềm MISA Bamboo.NET 2015 hoặc MISA Bamboo.NET 2017 mà đã phát sinh trên dữ liệu thì sẽ được lấy lên tại mục Mục/Tiểu mục đang sử dụng để anh/chị chọn chuyển đổi sang Mục/Tiểu mục khác. Anh/Chị nhấn vào biểu tượng dấu mũi tên hình tam giác để chọn Tiểu mục mới tương ứng theo thông tư 324/2016/TT-BTC.

chuyen_doi_du_lieu9

o Lưu ý: Nếu anh/chị muốn thêm mục/tiểu mục mới theo thông tư 324/2016/TT-BTC thì nhấn vào biểu tượng dấu cộng màu xanh và thực hiện:

Khai báo Loại, Mã tiểu mục, Thuộc mục, Tên tiểu mục.

Nhấn Cất.

Them_moi_MLNS3

Nhấn Tiếp tục.

 Bước 6. Xác nhận và chuyển đồi.

Anh/chị kiểm tra kĩ thông tin trên màn hình Xác nhận và chuyển đổi.

chuyen_Doii_du_lieu3

Nhấn Chuyển đổi.

chuyen_Doii_du_lieu4

Nhấn Kết thúc.

chuyen_doi_du_lieu11

Lưu ý

Để giúp cho quá trình hoạt động của phần mềm được ổn định, sau khi chuyển đổi dữ liệu thành công cần thực hiện Bảo trì dữ liệu. Cách thực hiện như sau:

1. Mở dữ liệu vừa tiến hành chuyển đổi.

2. Chọn Hệ thống/Bảo trì dữ liệu.

BB_bao_tri_du_lieu1

3. Chọn khoảng thời gian bảo trì

BB_bao_tri_du_lieu2

4. Nhấn Thực hiện.

5. Sau khi bảo trì dữ liệu hoàn tất sẽ hiển thị bảng thông báo.

BB_bao_tri_du_lieu3

6. Nhấn Đồng ý để hoàn thành.