Có sử dụng phần mềm QLTS

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tài sản cố định >

Có sử dụng phần mềm QLTS

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Trường hợp có sử dụng phần mềm Quản lý tài sản, để kế toán thực hiện được các nghiệp vụ liên quan đến tài sản, trước tiên cần thiết lập kết nối theo hướng dẫn như sau:

1. Vào Hệ thống\Tùy chọn\3.Tùy chọn nghiệp vụ.

2. Tích chọn Kết nối với QLTS.VN.

3. Khai báo thông tin đăng nhập vào phần mềm QLTS.VN.

tuy_chon5

4. Nhấn Kiểm tra kết nối để phần mềm kiểm tra xem thông tin kết nối giữa QLTS.VN với MISA Bamboo.NET 2019 đã thành công chưa.

5. Nhấn Đồng ý.

ket_noi1

6. Nhấn Đồng ý trên giao diện Tùy chọn.