Chỉnh lý quyết toán cuối năm

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tổng hợp > Quyết toán ngân sách cuối năm >

Chỉnh lý quyết toán cuối năm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mô tả nghiệp vụ

1. Các khoản thu ngân sách chưa qua Kho bạc năm trước (Số thu trước ngày 31/12 chưa nộp kho bạc), sang đầu năm sau mới làm thủ tục nộp tiền vào Kho bạc thì hạch toán vào thu ngân sách đã qua Kho bạc năm sau:

Khi nộp tiền vào kho bạc:

Nợ TK 1121: Tiền ngân sách tại Kho bạc

Có TK 111: Tiền mặt

Đồng thời, ghi thu ngân sách năm nay số tiền đã nộp vào kho bạc

Nợ TK 7191: Thu ngân sách xã chưa qua kho bạc - năm trước

   Có TK 7142: Thu ngân sách xã đã qua kho bạc - năm nay

2. Các khoản thu ngân sách bằng hiện vật, ngày công và những khoản phí, lệ phí đã thu mà xã được giữ lại chi ngân sách trước ngày 31/12, sang đầu năm sau kế toán làm thủ tục ghi thu, ghi chi ngân sách tại Kho bạc:

Ghi thu ngân sách năm trước giá trị ngày công và hiện vật

Nợ TK 7191: Thu ngân sách xã chưa qua Kho bạc - năm trước

Có TK 7141: Thu ngân sách xã đã qua Kho bạc - năm trước

Ghi chi ngân sách xã năm trước giá trị hiện vật, ngày công đã sử dụng

Nợ TK 8141: Chi ngân sách xã đã qua Kho bạc - năm trước

Có TK 8191: Chi ngân sách xã chưa qua Kho bạc - năm trước.

3. Các khoản chi ngân sách trong thời gian chỉnh lý quyết toán

Các khoản chi thuộc ngân sách năm trước được Chủ tịch UBND xã quyết định hạch toán vào năm trước

Nợ TK 8191: Chi ngân sách xã chưa qua kho bạc - năm trước

Có TK 111: Tiền mặt

Có TK 311: Các khoản phải thu (thanh toán tạm ứng)

Làm thủ tục ghi chi ngân sách xã tại kho bạc những khoản chi vào đầu năm sau được tính vào ngân sách năm trước

Nợ TK 8141: Chi ngân sách xã đã qua kho bạc - năm trước

Có TK 8191: Chi ngân sách xã chưa qua kho bạc - năm trước.

Đối với các công trình XDCB nếu hoàn thành trong thời gian chỉnh lý được cấp có thẩm quyền cho phép và quyết toán công trình đã được phê duyệt, chuyển toàn bộ giá trị công trình vào chi ngân sách năm trước:

Nợ TK 8141: Chi ngân sách xã đã qua kho bạc - năm trước

Có TK 8191: Chi ngân sách xã chưa qua kho bạc - năm trước

Đồng thời, ghi tăng tài sản cố định đưa vào sử dụng

   Nợ TK 211: Tài sản cố định

   Có TK 466: Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

Đồng thời, làm thủ tục quyết toán nguồn vốn đầu tư theo quyết toán công trình đã được phê duyệt

   Nợ TK 441: Nguồn kinh phí đầu tư XDCB

   Có TK 2412: XDCB dở dang

2. Mô tả nghiệp vụ

1. Kế toán thực hiện các nghiệp vụ hạch toán chỉnh lý quyết toán:

Lập giấy Nộp tiền vào Ngân sách nhà nước

Lập đề nghị ghi thu, ghi chi ngân sách xã Các khoản thu ngân sách bằng hiện vật, ngày công.

Kế toán lập phiếu chi, giấy đề nghị thanh toán tạm ứng/ ứng trước các khoản chi ngân sách năm trước trong thời gian chỉnh lý.

Lập Quyết toán các công trình xây dựng cơ bản.

2. Kho bạc phê duyệt các chứng từ liên quan đế nghiệp vụ hạch toán chỉnh lý quyết toán.

3. Kế toán căn cứ vào các chứng từ đã được Kho bạc nhà nước phê duyệt ghi sổ.

Ví dụ:

Ngày 04/01/2018 Nộp tiền phí sử dụng đường xá, cầu và bến cảng: 3.000.000 đồng

3. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Tiền gửi, chọn Thu tiền\Phiếu nộp tiền kho bạc.

2. Khai báo thông tin chứng từ Phiếu thu .

Thông tin Đối tượng: Người nộp, Địa chỉ, Diễn giải.

Thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.

o Ngày chứng từ là ngày thuộc tháng 1 của năm sau.

o Ngày hạch toán là ngày thuộc tháng cuối cùng của năm nay (thông thường là ngày 31/12/2018)

Thông tin chứng từ chi tiết: Định khoản, Số tiền, Mục lục ngân sách.

chinh_ly_anh3

3. Nhấn Cất.

4. Xem/in chứng từ bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

5. Chọn Báo cáo để xem/in báo cáo liên quan: Nhật ký sổ cái; Sổ cái TK 111, 112, 7191, 7142; Sổ quỹ tiền mặt, sổ tiền gửi kho bạc; Sổ thu ngân sách xã; Sổ tổng hợp thu ngân sách xã.