Bảo trì dữ liệu

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Các tiện ích trên phần mềm > Hệ thống >

Bảo trì dữ liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Chức năng

Cho phép tiến hành sửa chữa các tệp dữ liệu bị hỏng trong quá trình sử dụng. Các tệp dữ liệu có thể bị hỏng do mất điện bất ngờ khi đang vận hành chương trình, sự cố máy tính bị treo, đĩa hỏng…

2. Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

1. Vào Hệ thống\Bảo trì dữ liệu.

2. Chọn tháng, năm bảo trì.

oNếu KHÔNG TÍCH CHỌN "Ghi sổ các chứng từ chưa ghi sổ" thì trong quá trình bảo trì, phần mềm sẽ không thực hiện ghi sổ lại cho các chứng từ chưa ghi sổ.

o Nếu TÍCH CHỌN "Ghi sổ các chứng từ chưa ghi sổ" thì trong quá trình bảo trì, phần mềm sẽ ghi sổ lại toàn bộ các chứng từ theo khoảng thời gian lựa chọn. Sau khi bảo trì nếu chứng từ không đủ điều kiện ghi sổ được thì sẽ hiển thị thông báo cho anh/chị biết.

R13.4_anh 1

3. Nhấn Thực hiện.

4. Nhấn Đồng ý khi có thông báo hoàn thành bảo trì.

R13.4_anh 2

5. Trên màn hình Bảo trì dữ liệu, nhấn Kết quả để xem nguyên nhân không thực hiện ghi sổ/bỏ ghi sổ được.

R13.4_anh 3