Cập nhật báo cáo

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Các tiện ích trên phần mềm > Hệ thống >

Cập nhật báo cáo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Chức năng

Chức năng cập nhật báo cáo phục vụ cho các đơn vị muốn sử dụng các mẫu báo cáo được MISA sửa mẫu riêng.

2. Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

1. Vào Hệ thống\Cập nhật báo cáo.

2. Cập nhật báo cáo bằng 2 cách:

Cách 1: Nhập Mã báo cáo (Mã do MISA cung cấp).

Tại tab Cập nhật, nhập mã báo cáo.

Cap nhat BC_01

Nhấn vào biểu tượng Cap nhat BC_02 để xem mô tả về báo cáo.

Cap nhat BC_03

Nhấn Cập nhật.

Phần mềm hiển thị thông báo Cập nhật thành công.

Cách 2: Nhấn Chọn tệp nếu đã tải mã báo cáo về máy.

Tích chọn Chọn tệp.

Nhấn vào biểu tượng thư mục để chọn tệp đã có sẵn trong máy.

Cap nhat BC_04

Nhấn Cập nhật.

Phần mềm hiển thị thông báo Cập nhật thành công.

Cap nhat BC_05

4. Chọn tab Lịch sử để xem lịch sử cập nhật báo cáo.

Cap nhat BC_06