Bổ sung dự toán

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Kế toán ngân sách xã >

Bổ sung dự toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

1. Định khoản

Khi có quyết định bổ sung dự toán

Nợ TK 008: Dự toán chi thường xuyên (Ghi dương số tiền điều chỉnh).

Khi nhận được giấy báo Nợ của Ngân hàng:

Nợ TK 1121: Tiền ngân sách tại Kho bạc: Số tiền điều chỉnh giảm dự toán (ghi số âm)

         Có TK 7142: Thu ngân sách xã thuộc năm nay: Số tiền điều chỉnh giảm dự toán (ghi số âm).

2. Mô tả nghiệp vụ

1. UBND xã (đơn vị dự toán cấp III) lập hồ sơ đề nghị bổ sung dự toán gửi Phòng tài chính UBND cấp Huyện xem xét phê duyệt.

2. Phòng Tài chính cấp Huyện thẩm tra đề nghị bổ sung dự toán sau đó trình UBND cấp Huyện phê duyệt.

3. UBND cấp Huyện phê duyệt và ra quyết định bổ sung dự toán, gửi thông báo cho UBND cấp Xã và kho bạc nhà nước cấp Huyện.

4. Kho bạc NN cấp Huyện nhận thông báo nhập vào hệ thống kho bạc để theo dõi.

5. Kế toán UBND xã nhận quyết định bổ sung dự toán, ghi nhận vào sổ sách để theo dõi.

3. Các bước thực hiện

Để Bổ sung dự toán thu/chi trong năm, thực hiện theo hướng dẫn sau:

hmtoggle_plus13.1 Bổ sung dự toán thu theo mục lục ngân sách

a. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tại đây)

b. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Dự toán ngân sách, chọn Bổ sung dự toán\Bổ sung dự toán thu theo MLNS.

2. Khai báo thông tin chứng từ Bổ sung dự toán thu theo MLNS.

Nhập Thông tin chung: diễn giải.

Thông tin Chứng từ: ngày chứng từ, số chứng từ.

Thông tin chi tiết chứng từ: Nguồn, Chương, Khoản,Mục, Thu ngân sách nhà nước, Thu ngân sách xã.

BSDTMLNS

3. Nhấn Cất.

4. Chọn chức năng Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo liên quan: S22 -X: Số theo dõi dự toán; B07-X (Phần I): Bảng đối chiếu dự toán KPNS tại kho bạc nhà nước.

hmtoggle_plus13.2 Bổ sung dự toán chi theo mục lục ngân sách

Các bước thực hiện:

1. Vào nghiệp vụ Dự toán ngân sách, chọn Bổ sung dự toán\Bổ sung dự toán chi theo MLNS.

2. Khai báo thông tin chứng từ Bổ sung dự toán chi theo MLNS.

Nhập Thông tin chung: diễn giải.

Thông tin Chứng từ: ngày chứng từ, số chứng từ.

Thông tin chi tiết chứng từ: Nguồn, Chương, Khoản, Tiểu mục, CTMT, Dự án, Huyện giao.

BSDTCMLNS

3. Nhấn Cất.

4. Nhấn khi hệ thống thông báo Bạn có muốn sinh chứng từ điều chỉnh dự toán không? để khai báo đồng thời luôn chứng từ Nhận dự toán.

DKCO

5. Kiểm tra lại thông tin trên chứng từ Bổ sung dự toán.

Sửa Ngày quyết định, thông tin Chứng từ.

Nhập Số quyết định.

Sửa diễn giải (nếu cần).

Phần mềm đã tự động lấy toàn bộ các thông tin về số dự toán theo Bổ sung dự toán theo MLNS.

NDTTBS

6. Nhấn Cất để phần mềm lưu lại thông tin.

7. Chọn chức năng Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo liên quan: S22 -X: Số theo dõi dự toán; B07-X (Phần I): Bảng đối chiếu dự toán KPNS tại kho bạc nhà nước.

hmtoggle_plus13.3 Bổ sung dự toán thu theo nội dung kinh tế

Các bước thực hiện:

1. Vào nghiệp vụ Dự toán ngân sách, chọn Bổ sung dự toán\Bổ sung dự toán thu theo NDKT.

2. Khai báo thông tin chứng từ Bổ sung dự toán thu theo NDKT.

Phần mềm lấy lên tên Mẫu dự toán (có thể sửa lại nếu cần)

Thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Số chứng từ.

Nhập số tiền điều chỉnh theo chỉ tiêu tương ứng tại cột Ngân sách nhà nước.

Phần mềm đã tự động tính số liệu tại cột Ngân sách xã dựa vào tỷ lệ xã hưởng (%).

BSDTNDKT

Lưu ý: Anh/chị có thể nhấn Tổng hợp để lấy lên dự toán thu theo mục lục ngân sách đã được bổ sung.

3. Nhấn Cất.

4. Nhấn Đồng ý khi xuất hiện thông báo Cất dữ liệu thành công.

dieu_chinh_du_toan5

5. Chọn chức năng Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo liên quan: S22 -X: Số theo dõi dự toán; B07-X (Phần I): Bảng đối chiếu dự toán KPNS tại kho bạc nhà nước.

hmtoggle_plus13.4 Bổ sung dự toán chi theo nội dung kinh tế

Các bước thực hiện:

1. Vào nghiệp vụ Dự toán ngân sách, chọn Bổ sung dự toán\Bổ sung dự toán chi theo MLNS.

2. Khai báo thông tin chứng từ Bổ sung dự toán chi theo NDKT.

Chọn Mẫu dự toán.

Thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Số chứng từ.

Nhập Diễn giải.

Bổ sung dự toán chi theo NDKT (Mẫu chế độ kế toán).

Anh/chị nhập số dự toán bổ sung vào cột Ngân sách xã huyện giao tương ứng với từng chỉ tiêu.

BSDT_MAU CHE DO

Bổ sung dự toán chi theo NDKT (Mẫu TT 344/2016/TT-BTC).

Các bước nhập dự toán như sau:

- Nhập Tổng cộng (tổng dự toán nhận được cho từng chỉ tiêu).

- Nhập dự toán vào 1 trong 2 cột Chi đầu tư phát triển hay Chi thường xuyên. Phần mềm sẽ tự tính cột còn lại.

R16.3_chi dau tu_02

3. Nhấn Cất.

4. Nhấn Đồng ý khi xuất hiện thông báo Cất dữ liệu thành công.

dieu_chinh_du_toan5

5. Lưu ý: Nếu anh/chị nhấn Tính dự toán thì số dự toán sẽ được cộng vào cột Tổng cộng. Anh/chị sẽ phải tự xác định lại dự toán chi đầu tư phát triển hay chi thường xuyên.