Điều chỉnh kinh phí

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Kế toán ngân sách xã >

Điều chỉnh kinh phí

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán có thể điều chỉnh được mục lục ngân sách của kinh phí đã rút và chi để đáp ứng trường hợp rút nhiều tiểu mục và chi nhiều tiểu mục khác nhau.

2. Các bước thực hiện

1. Áp dụng trường hợp nghiệp vụ rút chi tiết theo Nguồn, Chương, Loại Khoản, Mục Tiểu mục (Báo cáo hiển thị đúng mục đã rút, không gộp hết vào mục 0051).

Để áp dụng, anh/chị vào Danh mục\Tài khoản\Hệ thống tài khoản, tích đúp vào TK 1121, chọn Nguồn, Chương, Loại Khoản, Mục Tiểu mục.

R6.88

2. Vào Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Điều chỉnh kinh phí.

Dieu chinh kinh phí_01

3. Nhấn Thêm.

Dieu chinh kinh phí_02

4. Nhập thông tin Điều chỉnh kinh phí.

Thông tin Thông tin chung:

o Phần mềm đã lấy lên tên Chương dựa vào thông tin ngầm định của đơn vị, đơn vị có thể chọn lại.

o Nhập Diễn giải (nếu cần).

Thông tin Ngày điều chỉnh: nhập Ngày điều chỉnh, Ngày hạch toán, Số điều chỉnh.

Nhấn Lấy dữ liệu điều chỉnh.

Trên màn hình Lấy dữ liệu:

o Chọn Thời gian điều chỉnh. Nhấn Lấy dữ liệu.

o Phần mềm lấy lên các chứng từ tại cột Đã rút, Điều chỉnhSố dư tạm ứng.

Dieu chinh kinh phí_03

o Nhấn Đồng ý.

5. Phần mềm lấy lên các chứng từ Điều chỉnh kinh phí vừa chọn. Nhấn Cất.

Dieu chinh kinh phí_04

6. Các báo cáo ảnh hưởng:

Báo cáo\Báo cáo kho bạc\Mẫu số 02-SDKP\ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại Kho bạc nhà nước

Dự toán ngân sách\Bảng kê thanh toán tạm ứng\Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước (TT số 77/2017/TT-BTC)

Tại tham số báo cáo, anh/chị tích Cộng điều chỉnh kinh phí chương trình sẽ tự động bù trừ số rút và số chi theo chứng từ điều chỉnh trên để báo cáo không bị âm ở mục chi và dương ở mục rút.