Báo cáo kho bạc

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn đối chiếu số liệu báo cáo >

Báo cáo kho bạc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc

Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại kho bạc nhà nước