Kế toán muốn in Biểu mẫu số 64: Quyết toán chi NSNN, trả nợ NSĐP theo mục lục NSNN TT 342/2016/TT-BTC

Navigation:  9.Lịch sử phát triển > R15 >

Kế toán muốn in Biểu mẫu số 64: Quyết toán chi NSNN, trả nợ NSĐP theo mục lục NSNN TT 342/2016/TT-BTC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán in được Mẫu biểu số 64: Quyết toán chi NSNN, trả nợ ngân sách địa phương theo mục lục NSNN đáp ứng quy định của TT 342/2016/TT-BTC.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R15, khi có các phát sinh TK 8142 ở các tiểu mục tương ứng trong kỳ báo cáo thì chương trình cho phép kế toán in được Biểu mẫu số 64: Quyết toán chi NSNN, trả nợ ngân sách địa phương theo mục lục NSNN đáp ứng quy định của TT 342/2016/TT-BTC.

Ví dụ: Ngày 31/03/2019, đơn vị có phát sinh như sau:

R15_Bieu so 64_01

Đơn vị in Biểu mẫu số 64: Quyết toán chi NSNN, trả nợ ngân sách địa phương theo mục lục NSNN (TT 342/2016/TT-BTC) như sau:

oVào Báo cáo\Báo cáo ngân sách xã. Chọn Kỳ báo cáo muốn in. Ví dụ chọn Tháng này.

oKích đúp chuột vào Mẫu biểu số 64: Quyết toán chi NSNN, trả nợ NSĐP theo mục lục NSNN (TT số 342/2016/TT-BTC).

R15_Bieu so 64_02

oPhần mềm sẽ thực hiện in Mẫu biểu số 64 như sau:

R15_Bieu so 64_03