Khi in các báo cáo theo TT 343, 344, kế toán muốn một số chỉ tiêu chi tiết cho chỉ tiêu cha thì không cộng vào chỉ tiêu cha để Tổng chi lên số liệu chính xác

Navigation:  9.Lịch sử phát triển > R15 >

Khi in các báo cáo theo TT 343, 344, kế toán muốn một số chỉ tiêu chi tiết cho chỉ tiêu cha thì không cộng vào chỉ tiêu cha để Tổng chi lên số liệu chính xác

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

1. Mục đích

Giúp kế toán khi in các báo cáo theo TT 343/2016/TT-BTC và TT 344/2016/TT-BTC có thể tùy chọn in một số chỉ tiêu chi tiết giải thích cho chỉ tiêu cha thì không cộng vào chỉ tiêu cha để chỉ tiêu cha và Tổng chi lên số liệu chính xác.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R15, khi in các báo cáo theo TT 343/2016/TT-BTC và TT 344/2016/TT-BTC có tích chọn cả chỉ tiêu cha, chỉ tiêu con và các chỉ tiêu giải thích thì chương trình đang lấy chỉ tiêu cha bằng các chỉ tiêu con, tổng chi bằng các tổng các chỉ tiêu cha. Tuy nhiên trong một số trường hợp, tổng chi khi in báo cáo khác với tổng chi trên mẫu dự toán.

Kể từ phiên bản R15, căn cứ vào việc tích chọn "Cộng lên chỉ tiêu tổng hợp" trên mẫu dự toán và "Thiết lập chỉ tiêu" khi in báo cáo thì chương trình sẽ tự xác định chỉ tiêu cha và tổng chi để lên số liệu chính xác. Cụ thể

Để không cộng các chỉ tiêu giải thích lên chỉ tiêu cha hoặc chỉ tiêu tổng chi anh/chị thực hiện bỏ tích Cộng lên chỉ tiêu tổng hợp trên mẫu dự toán đã lập.

Ví dụ:

- Trên mẫu dự toán của đơn vị: Chỉ tiêu cha 480: Quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể có 8 chỉ tiêu con, trong đó có chỉ tiêu 481 là chỉ tiêu giải thích thêm cho chỉ tiêu 480 được Phần mềm mặc định KHÔNG tích chọn Cộng lên chỉ tiêu tổng hợp.

R15_TT 343_344_01

- Trên dự toán chi, anh/chị lập dự toán cho đơn vị, trong đó có phát sinh các chỉ tiêu con của chỉ tiêu cha 480:

R15_TT 343_344_02

- Khi in Báo cáo công khai Báo cáo ngân sách xã theo TT343/2016/TT-BTC TT 344/2016/TT-BTC. Ví dụ chọn Biểu số 09: Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã (TT số 344/2016/TT-BTC).

R15_TT 343_344_03

- Nhấn Thiết lập chỉ tiêu trên màn hình Tham số báo cáo:

R15_TT 343_344_04

hmtoggle_plus1        Trường hợp 1: Tích chọn tất cả các chỉ tiêu con của chỉ tiêu cha 480

oTrên màn hình Thiết lập chỉ tiêu, tích chọn tất cả các chỉ tiêu con và chỉ tiêu cha 480.

oNhấn Đồng ý.

R15_TT 343_344_05

oTrên màn hình tham số báo cáo, nhấn Đồng ý. Phần mềm sẽ lấy lên số tiền của chỉ tiêu chaTổng chi bằng tổng các chỉ tiêu con có tích chọn Cộng lên chỉ tiêu tổng hợp.

R15_TT 343_344_06

hmtoggle_plus1        Trường hợp 2: Chỉ tích chọn 1 số chỉ tiêu con của chỉ tiêu cha 480

Ví dụ bỏ tích chọn chỉ tiêu 482: 40.000.000 đồng và 483: 40.000.000 đồng:

R15_TT 343_344_07

oKhi in báo cáo, phần mềm lấy lên tổng chỉ tiêu cha và Tổng chi bằng các chỉ tiêu được tích chọn "Cộng lên báo cáo tổng hợp" và tích chọn có hiển thị chỉ tiêu trên báo cáo.

R15_TT 343_344_08

hmtoggle_plus1        In báo cáo đối với các báo cáo không hiển thị chỉ tiêu chi tiết

In báo cáo đối với các báo cáo không hiển thị chỉ tiêu chi tiết như các báo cáo được bôi vàng bên dưới:

R15_TT 343_344_10

Thì khi in báo cáo nếu đảm bảo tích chọn "Cộng lên báo cáo tổng hợp" và tích chọn có hiển thị chỉ tiêu trên báo cáo thì chương trình sẽ hiển thị đúng Tổng số chi.

R15_TT 343_344_09