Các bước kiểm tra dữ liệu sau khi chuyển đổi dữ liệu từ các phần mềm cũ lên.

Navigation:  6.Những câu hỏi thường gặp >

Các bước kiểm tra dữ liệu sau khi chuyển đổi dữ liệu từ các phần mềm cũ lên.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Sau khi thực hiện Chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm MISA Bamboo.NET 2017 hoặc MISA Bamboo.NET 2015 lên MISA Bamboo.NET 2019, đơn vị có thể kiểm tra các thông tin sau:

1. Danh mục Mục lục ngân sách.

Đơn vị vào Danh mục\Mục lục ngân sách, kiểm tra các danh mục: Chương, Loại - Khoản, Mục - Tiểu mục đã cập nhật đúng theo thông tư 324/2016 TT_BTC.

2. Nhập liệu trên chứng từ

Đơn vị thực hiện nhập liệu các chứng từ, kiểm tra các cột Chương, Loại - Khoản, Mục - Tiểu mục xem đã cập nhật theo Mục lục ngân sách theo thông tư 324/2016 TT_BTC.

3. Kiểm tra các báo cáo

Đơn vị kiểm tra một số báo cáo: Báo cáo tài chính, Báo cáo kho bạc... và đối chiếu trên phần mềm MISA Bamboo.NET 2017 hoặc MISA Bamboo.NET 2015 xem số liệu đã khớp chưa, Mục lục ngân sách đã cập nhật theo thông tư 324/2016 TT_BTC chưa (đối với các Mục lục ngân sách chịu sự thay đổi của thông tư).