Mã dự phòng

Navigation:  3.Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Mục lục ngân sách >

Mã dự phòng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Phần mềm cho phép quản lý danh mục Mã dự phòng và in một số báo cáo chứng từ có thông tin Mã dự phòng, trong trường hợp đơn vị có theo dõi theo Mã dự phòng.

2. Các bước thực hiện

Tích chọn Theo dõi theo mã dự phòng.

1. Vào Hệ thống\Tuỳ chọn\Tùy chọn nghiệp vụ.

2. Tích chọn Theo dõi mã dự phòng.

R5_MDP_01

3. Nhấn Đồng ý.

Thêm Mã dự phòng

1. Vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Mã dự phòng.

2. Phần mềm đã mặc định sẵn 36 Mã dự phòng, anh/chị có thể thêm Mã dự phòng bằng cách nhấn vào Thêm để thêm mới Mã dự phòng.

3. Khai báo thông tin Mã dự phòng, Diễn giải.

MDP_01

4. Nhấn Cất.

Sửa Mã dự phòng

1. Vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Mã dự phòng.

2. Chọn Mã dự phòng cần sửa trên danh sách, nhấn Sửa.

3. Sửa lại các thông tin Mã dự phòng, Diễn giải.

MDP_02

4. Tích chọn Ngừng theo dõi nếu không muốn sử dụng Mã dự phòng đó nữa.

Lưu ý: chương trình không cho phép Ngừng theo dõi đối với những Mã dự phòng đã có chứng từ phát sinh.

MDP_03

5. Nhấn Cất.

Xoá Mã dự phòng

Lưu ý: Anh/chị chỉ xoá được Mã dự phòng khi không có chứng từ nào phát sinh với Mã dự phòng đó.

MDP_04

1.Vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Mã dự phòng.

2. Chọn Mã dự phòng cần xoá trên danh sách, nhấn Xoá.

3. Nhấn để chắc chắn muốn xoá mã dự phòng này.

MDP_05

Chọn Mã dự phòng trên các chứng từ hạch toán:

Trên các chứng từ, bổ sung cột hạch toán thông tin Mã dự phòng cho phép đơn vị chọn Mã dự phòng từ danh mục. Ví dụ chứng từ Chuyển khoản kho bạc, Phiếu thu tiền...:

R5.15

Hiển thị Mã dự phòng trên một số báo cáo, chứng từ:

Chương trình cho phép hiển thị thông tin Mã dự phòng khi in một số mẫu:

Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại kho bạc (Mẫu tùy chỉnh).

Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại kho bạc (Mẫu tùy chỉnh).

C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước (Thông tư 77) (Mẫu tùy chỉnh).

1. Đối với Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại kho bạc, Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại kho bạc (Mẫu tùy chỉnh):

Vào Báo cáo\Báo cáo kho bạc, chọn Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại kho bạc hoặc Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại kho bạc.

Chọn Mẫu báo cáo là Quyết định số 4377/QĐ-KBNN (Mẫu tuỳ chỉnh).

MDP_06

Nhấn Tuỳ chỉnh mẫu để thực hiện tuỳ chỉnh cột Mã dự phòng.

Bỏ tích chọn tại cột Ẩn dòng Mã dự phòng để hệ thống lấy thêm cột Mã dự phòng tại tab Các cột trên báo cáo.

MDP_07

Chọn tab Các dòng trên báo cáo:

o Nhấn vào biểu tượng MDP_08 tại dòng Thêm nhóm mới để thiết lập thêm Mã dự phòng cho các dòng trên báo cáo.

o Tích chọn chỉ tiêu Mã dự phòng.

o Nhấn Đồng ý.

MDP_09

Nhấn Cất mẫu để lưu lại mẫu.

Nhấn Đồng ý để in báo cáo.

MDP_10

2. Đối với Mẫu C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước (Thông tư 77) (Mẫu tùy chỉnh):

Vào Hệ thống\Tùy chỉnh mẫu\Tùy chỉnh mẫu giấy đề nghị.

Bỏ tích chọn cột Ẩn tại dòng Mã dự phòng để hệ thống lấy thêm cột Mã dự phòng lên báo cáo.

MDP_11

Chọn tab Các dòng trên báo cáo:

o Nhấn vào biểu tượng MDP_08 tại dòng Thêm nhóm mới để thiết lập thêm Mã dự phòng cho các dòng trên báo cáo.

o Tích chọn chỉ tiêu Mã dự phòng.

o Nhấn Đồng ý.

MDP_12

Nhấn Cất mẫu để lưu mẫu đã tùy chỉnh.

Mở Bảng kê thanh toán tạm ứng, chọn in Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước (Thông tư 77) (Mẫu tùy chỉnh). Mẫu in lên có bổ sung thông tin Mã dự phòng.

MDP_13