1.Giới thiệu MISA Bamboo.NET 2019

Navigation:  »No topics above this level«

1.Giới thiệu MISA Bamboo.NET 2019

Return to chapter overviewNext page

 Phần mềm kế toán xã MISA Bamboo.NET 2019 là phần mềm kế toán giúp các đơn vị xã, phường thực hiện các nghiệp vụ: Dự toán ngân sách, Tiền mặt, Tiền gửi, Vật tư, Công cụ dụng cụ, Tài sản cố định, Lương...

 MISA Bamboo.NET 2019 được phát triển trên nền tảng công nghệ Microsoft.NET, cơ sở dữ liệu SQL Server Express, mang lại cho người sử dụng sự thuận tiện, dễ sử dụng, khả năng bảo mật cao. MISA Bamboo.NET 2019 sử dụng bộ mã chữ Việt Unicode theo tiêu chuẩn TCVN6909:2001, tuân thủ quy định của Chính phủ về việc lưu trữ và trao đổi dữ liệu. 

 MISA Bamboo.NET hoàn toàn đáp ứng Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã ban hành theo Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005 của Bộ trưởng Bộ tài chính được sửa đổi bổ sung theo Thông tư 146/2011/TT - BTC và luôn cập nhật kịp thời các chế độ, chính sách mới của nhà nước:

Thông tư 324/2016/TT - BTC Quy định Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước.

Cập nhật Thông tư 45/2018/TT-BTC Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Thông tư 77/2017/TT - BTC Hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách Nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc nhà nước

Quyết định số 4377/QĐ - KBNN Về việc ban hành quy trình nghiệp vụ thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi ngân sách Nhà nước thông qua Kho bạc nhà nước.

Thông tư 343/2016/TT - BTC hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ

Thông tư 344/2016/TT - BTC quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn. 

Thông tư 162/2016/TT - BTC quy định về chế độ quản lý và tính hao mòn TSCĐ.

Cập nhật 3 biểu mẫu của Thông tư 61/2014/TT-BTC theo Quyết định 2899/QĐ-KBNN ngày 15/06/2018 của Kho bạc nhà nước.

Thông tư 08/2016/TT - BTC Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn NSNN.

Thông tư 103/2005/TT - BTC về tiêu chuẩn và điều kiện của phần mềm kế toán.