Bước 1: Sao lưu dữ liệu để đảm bảo an toàn số liệu

Navigation:  6.Những câu hỏi thường gặp > Các bước để hoàn thành báo cáo quyết toán trên MISA Bamboo.NET 2019 như thế nào? >

Bước 1: Sao lưu dữ liệu để đảm bảo an toàn số liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hướng dẫn:

1. Vào menu Tệp\Sao lưu dữ liệu.

Go bo_01

2. Phần mềm hiển thị màn hình giới thiệu mục đích của việc sao lưu dữ liệu.

Go bo_02

3. Nhấn Tiếp tục.

4. Nhập Máy chủ và chọn Dữ liệu kế toán.

Go bo_03

5. Nhấn Tiếp tục.

Go bo_04

6. Nhấn Thực hiện.