Bước 2: Bảo trì dữ liệu để đảm bảo tính đúng đắn của dữ liệu

Navigation:  6.Những câu hỏi thường gặp > Các bước để hoàn thành báo cáo quyết toán trên MISA Bamboo.NET 2019 như thế nào? >

Bước 2: Bảo trì dữ liệu để đảm bảo tính đúng đắn của dữ liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hướng dẫn:

1. Vào Hệ thống\Bảo trì dữ liệu.

2. Chọn tháng, năm bảo trì.

oNếu KHÔNG TÍCH CHỌN "Ghi sổ các chứng từ chưa ghi sổ" thì trong quá trình bảo trì, phần mềm sẽ không thực hiện ghi sổ lại cho các chứng từ chưa ghi sổ.

o Nếu TÍCH CHỌN "Ghi sổ các chứng từ chưa ghi sổ" thì trong quá trình bảo trì, phần mềm sẽ ghi sổ lại toàn bộ các chứng từ theo khoảng thời gian lựa chọn. Sau khi bảo trì nếu chứng từ không đủ điều kiện ghi sổ được thì sẽ hiển thị thông báo cho anh/chị biết.

R13.4_anh 1

3. Nhấn Thực hiện.

4. Nhấn Đồng ý khi có thông báo hoàn thành bảo trì.

R13.4_anh 2

5. Trên màn hình Bảo trì dữ liệu, nhấn Kết quả để xem nguyên nhân không thực hiện ghi sổ/bỏ ghi sổ được.

R13.4_anh 3