Bước 3: Thực hiện lập bảng kê các khoản thanh toán tạm ứng, ghi thu - ghi chi để đảm bảo ghi nhận đầy đủ các khoản thanh toán đã được Kho bạc duyệt

Navigation:  6.Những câu hỏi thường gặp > Các bước để hoàn thành báo cáo quyết toán trên MISA Bamboo.NET 2019 như thế nào? >

Bước 3: Thực hiện lập bảng kê các khoản thanh toán tạm ứng, ghi thu - ghi chi để đảm bảo ghi nhận đầy đủ các khoản thanh toán đã được Kho bạc duyệt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Hướng dẫn:

hmtoggle_plus1I. Hướng dẫn rút dự toán tạm ứng và thanh toán tạm ứng

1. Rút dự toán tạm ứng

Xem hướng dẫn chi tiết các bước Rút dự toán tạm ứng tại đây.

2. Thanh toán tạm ứng

Xem hướng dẫn chi tiết các bước Rút dự toán tạm ứng tại đây.

hmtoggle_plus1II. Hướng dẫn lập đề nghị ghi thu - ghi chi và thực hiện ghi thu - ghi chi

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

hmtoggle_plus1II. Một số trường hợp không lập được bảng kê thanh toán tạm ứng, bảng kê ghi thu - ghi chi

Nguyên nhân:

- Nguyên nhân 1: Hạch toán chưa đúng TK Nợ 8192 với các khoản chi.

- Nguyên nhân 2: Chứng từ hạch toán cột nghiệp vụ chưa đúng là Chi tạm ứng.

- Nguyên nhân 3: Chứng từ cần thanh toán không thuộc khoảng thời gian lấy dữ liệu.

Giải pháp:

Kiểm tra chứng từ cần thanh toán tạm ứng phải được hạch toán đúng TK 8192.

Sửa chứng từ cần thanh toán tạm ứng chọn lại cột Nghiệp vụ là Chi từ tạm ứng.

Chọn lại kỳ lập bảng kê có chứa chứng từ cần thanh toán tạm ứng.

Nguyên nhân:

- Nguyên nhân 1: Không hạch toán Có TK 7192 với các khoản ghi thu hoặc Nợ TK 8192 với các khoản ghi chi.

- Nguyên nhân 2: Chứng từ hạch toán cột nghiệp vụ chưa đúng là Ghi thu - ghi chi.

Giải pháp:

Kiểm tra chứng từ cần thanh toán tạm ứng phải được hạch toán đúng TK 8192.

Sửa chứng từ cần thanh toán tạm ứng chọn lại cột Nghiệp vụ là Chi từ tạm ứng.