Bước 7: Kiểm tra số dư TK 336, 431 để đảm bảo số liệu khớp với sổ theo dõi các khoản thu hộ, chi hộ và các quỹ của đơn vị

Navigation:  6.Những câu hỏi thường gặp > Các bước để hoàn thành báo cáo quyết toán trên MISA Bamboo.NET 2019 như thế nào? >

Bước 7: Kiểm tra số dư TK 336, 431 để đảm bảo số liệu khớp với sổ theo dõi các khoản thu hộ, chi hộ và các quỹ của đơn vị

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hướng dẫn:

Biểu hiện: Bảng cân đối tài khoản bị âm dương ở TK 3361, 3362, 431

Nguyên nhân: Hạch toán nhầm khi thu hạch toán vào TK 3361 nhưng chi lại hạch toán vào TK 3362 hoặc hạch toán nhầm vào TK 431.

BCQT_Buoc7_anh 1

Giải pháp:

Trường hợp sai số dư TK 3361, 3362: xác định đúng số dư thực tế của thu hộ, chi hộ để nhập liệu lại số dư tại menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu.

Trường hợp sai trên chứng từ phát sinh:

1. Vào menu Báo cáo\Phải thu, phải trả\S10-X: Sổ theo dõi các khoản thu hộ, chi hộ. Xem và đối chiếu từng khoản thu hộ, chi hộ trên sổ S10-X.

BCQT_Buoc7_anh 2

2. Đối với TK 431 thì vào menu Báo cáo\Sổ chuyên dùng cho các hoạt động của xã\S07-X: Sổ theo dõi các quỹ công chuyên dùng của xã.

BCQT_Buoc7_anh 3

Cần lưu ý nguyên tắc hạch toán:

TK 3361 - Thu hộ: Phản ánh các khoản thu hộ như thu hộ thuế, thu đóng góp của dân theo quy định của Chính phủ và quy định của UBND tỉnh, thành phố và việc thanh toán nộp các khoản thu đó cho cấp trên => Xã thu từ dân, từ các hộ kinh doanh, doanh nghiệp tại địa bàn rồi nộp khoản thu này cho cấp trên. Tùy từng địa phương, các khoản thu hộ có thể là:

oCác khoản thuế, phí lệ phí thu bằng biên lai thuê cho CQ thuế ủy nhiệm cho xã thu hộ và quản lý qua quỹ tiền mặt của xã

oThu đóng góp nghĩa vụ lao động công ích

oThu phòng chống thiên tai, bão lụt

oThu các khoản đóng góp ủng hộ

oKhi thu hộ tiền từ dân, doanh nghiệp trên địa bàn thì hạch toán Nợ TK 111, 1128/Có TK 3361; Khi nộp lại cho cấp trên thì hạch toán Nợ TK 3361/Có TK 111, 1128

TK 3362 - Chi hộ: Phản ánh các khoản UBND xã đứng ra nhận tiền chi hộ cho các cơ quan cấp trên và việc thanh toán các khoản chi đó với cơ quan cấp trên==> Xã nhận tiền từ cấp trên chuyển đến rồi dùng tiền đó để chi xuống cho dân, cho các đối tượng được hưởng. Tùy từng địa phương, các khoản chi hộ có thể là:

oChi tiền đền bù giải phóng mặt bằng để thi công công trình của Nhà nước

oChi cho đối tượng hưởng chính sách xã hội, người có công

oChi thực hiện các chương trình mục tiêu của Nhà nước tại xã

oKhi nhận tiền cấp trên chuyển xuống nhờ chi hộ thì hạch toán Nợ TK 111, 1128/Có TK 3362; Khi chi trả cho đối tượng được hưởng thì hạch toán Nợ TK 3362/Có TK 111, 1128

TK 431 - Quỹ công chuyên dùng: Phản ánh số hiện có, tình hình tăng giảm các quỹ công chuyên dùng của Xã do UBND xã quản lý và sử dụng. Quỹ này phải được đóng góp trên nguyên tắc tự nguyện của nhân dân đã được HĐND xã quyết định không đưa vào Ngân sách xã:

oKhi thu tiền quỹ công chuyên của xã dùng thì hạch toán Nợ TK 111, 1128/Có TK 431

oKhi chi tiền từ quỹ công chuyên dùng của xã thì hạch toán Nợ TK 431/có TK 111, 1128