Bước 6: Kiểm tra số dư TK 332, 334 để đảm bảo số liệu khớp với bảo hiểm và tiền lương đã trả

Navigation:  6.Những câu hỏi thường gặp > Các bước để hoàn thành báo cáo quyết toán trên MISA Bamboo.NET 2019 như thế nào? >

Bước 6: Kiểm tra số dư TK 332, 334 để đảm bảo số liệu khớp với bảo hiểm và tiền lương đã trả

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Hướng dẫn:

hmtoggle_plus1I. Kiểm tra TK 334

Thông thường, số dư TK 334 - Phải trả công chức, viên chức khác = 0 do các xã không nợ lương của cán bộ, công chức. Cách kiểm tra và xử lý như sau:

Bước 1: Vào Báo cáo\Báo cáo tài chính\B01-X: Bảng cân đối tài khoản:

Chọn in cả năm, nếu số dư TK 334 KHÁC 0 thì in từng tháng để xác định sai sót.

BCQT_Buoc6_anh 1

Nhấn Đồng ý.

BCQT_Buoc6_anh 2

Bước 2: Mở giấy rút dự toán lương và bảng thanh toán lương để xác định số phát sinh Nợ hay số phát sinh Có TK 334 đúng.

- Thông thường khi số dư TK 111, 112 khớp thì số phát sinh Nợ TK 334 đúng.

- Trường hợp số phát sinh Nợ TK 334 sai do chứng từ trả lương hạch toán nhầm tài khoản.

- Trường hợp số phát sinh Có TK 334 sai do các đơn vị thường quên hạch toán chi phí lương hoặc hạch toán lương 2 lần hoặc hạch toán sai số tiền so với bảng tính lương.

Bước 3:

1. Vào phân hệ Lương\Hạch toán chi phí lương để hạch toán bù các chứng từ hạch toán chi phí lương (Nợ TK 8142/Có TK 334).

2. Sửa số tiền của các chứng từ hạch toán chi phí lương bị sai.

3. Xoá các chứng từ hạch toán chi phí lương đã hạch toán thừa.

4. Tìm các chứng từ chi tiền mặt nội dung là chi lương mà TK Nợ không phải là TK 334 để sửa lại cho đúng.

hmtoggle_plus1II. Kiểm tra TK 332

- Cũng tương tự như TK 334, với TK này đơn vị xác nhận nếu không nợ bảo hiểm hoặc không trả thừa bảo hiểm thì số dư TK 332 sẽ không có, nếu có thì cần xem lại sai ở quý nào, tháng nào.

- Sau đó kiểm tra lại các chứng từ hạch toán bảo hiểm (gồm phần hạch toán chi phí bảo hiểm cơ quan đóng (Nợ TK chi phí/Có TK 332x), khoản bảo hiểm phải nộp khấu trừ vào lương (Nợ TK 332/Có TK 112) để xác định sai ở phát sinh bên Nợ TK 332 hay sai ở phát sinh bên Có TK 332, từ đó tính ra số liệu cần điều chỉnh tương ứng.