Bước 5: Kiểm tra số dư TK 111, 112 để đảm bảo khớp đúng với số liệu thực tế trên Sổ quỹ của thủ quỹ và Sổ phụ của Ngân hàng hoặc Bảng xác nhận số dư TK tiền gửi tại KBNN (Mẫu số 05-DCSDTK/KBNN)

Navigation:  6.Những câu hỏi thường gặp > Các bước để hoàn thành báo cáo quyết toán trên MISA Bamboo.NET 2019 như thế nào? >

Bước 5: Kiểm tra số dư TK 111, 112 để đảm bảo khớp đúng với số liệu thực tế trên Sổ quỹ của thủ quỹ và Sổ phụ của Ngân hàng hoặc Bảng xác nhận số dư TK tiền gửi tại KBNN (Mẫu số 05-DCSDTK/KBNN)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Hướng dẫn:

hmtoggle_plus1I. Kiểm tra TK 111

Cách đối chiếu: Số dư TK 111 cần khớp với số dư quỹ tiền mặt trên biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt.

Các trường hợp sai sót:

Trường hợp 1:

Biểu hiện: Số dư đầu năm TK 111 không bằng số dư cuối năm TK 111 năm trước.

Khắc phục: Vào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu, nhập lại số dư TK 111.

Lưu ý:

- Trường hợp TK 111 chi tiết theo quỹ tiền thì phải nhập số dư chi tiết theo Loại quỹ.

- Trường hợp dữ liệu liên năm thì phải tách dữ liệu ra rồi mới sửa, nếu không phải làm đúng số liệu năm trước thì mới đúng được số dư cho năm nay.

Trường hợp 2: Số phát sinh Nợ hoặc số phát sinh Có TK 111 bị sai

Biểu hiện: Tổng phát sinh Nợ/Có TK 111 trên bảng cân đối tài khoản khác tổng số thu, chi trong năm của Thủ quỹ.

Khắc phục: Vào Báo cáo\Tiền mặt, tiền gửi\S02b-X: Sổ nhật ký thu, chi quỹ tiền mặt và đơn vị thực hiện đối chiếu tổng phát sinh Nợ/Có từng tháng để phát hiện số thu, chi chênh lệch.

hmtoggle_plus1II. Kiểm tra TK 112

Cách đối chiếu: Số dư TK 112 chi tiết theo từng tài khoản ngân hàng, kho bạc với số dư Sổ phụ ngân hàng/Sao kê ngân hàng (đối với các TK tiền gửi mở tại Ngân hàng) hoặc với Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN (đối với các tài khoản tiền gửi mở tại Kho bạc).

Các trường hợp sai sót:

Trường hợp 1:

Biểu hiện: Số dư đầu năm TK 112 không bằng với số dư cuối năm TK 112 năm trước.

Khắc phục: Vào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu, nhập lại số dư TK 1121 là số dự toán còn lại ở kho bạc cuối năm trước (thường là số Kết dư ngân sách + số chuyển nguồn năm trước sang năm nay).

Trường hợp 2: Số phát sinh Nợ hoặc số phát sinh Có TK 112 bị sai.

Biểu hiện: Tổng phát sinh Nợ/Có TK 1121 trên S03-X: Sổ tiền gửi kho bạc khớp với tổng số phát sinh trên Sổ phụ ngân hàng, kho bạc.

Khắc phục: Vào Báo cáo\Tiền mặt, tiền gửi\S03-X: Sổ tiền gửi kho bạc. In theo từng tháng để phát hiện chênh lệch theo từng tháng.