Hướng dẫn đặt mua, gia hạn, tự động áp dụng GPSD

Navigation:  3.Các bước bắt đầu sử dụng > Đăng ký giấy phép sử dụng >

Hướng dẫn đặt mua, gia hạn, tự động áp dụng GPSD

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

1. Mục đích

Kể từ phiên bản R11, đơn vị có thể dễ dàng đặt mua, cập nhật hàng năm và tự động áp dụng GPSD vào phần mềm.

2. Các bước thực hiện

hmtoggle_plus12.1. Đơn vị chưa có GPSD

Khi đơn vị đăng nhập vào dữ liệu kế toán, dựa vào Mã QHNS đã khai báo khi tạo dữ liệu, phần mềm kiểm tra xem dữ liệu đã được đăng ký GPSD chưa và khách hàng đã mua GPSD chưa (bằng cách kết nối với MISA Cloud Center để tự động nhận diện).

Đơn vị chưa có GPSD sử dụng thì thực hiện theo 2 bước sau:

Bước 1: Đặt mua GPSD ngay trên phần mềm

1. Khi đăng nhập vào dữ liệu của đơn vị và chưa có GPSD, phần mềm hiển thị màn hình như sau:

2. Nhấn tại đây tại Cách 2: Đăng ký trực tuyến với MISA.

Chua co GPSD_01

 

3. Phần mềm hiển thị màn hình Đặt mua phần mềm MISA Bamboo.NET 2019 để anh/chị đặt mua trực tuyến ngay trên phần mềm:

Tại phần Thông tin đơn vị đăng ký sử dụng phần mềm: phần mềm mặc định 1 số thông tin đơn vị khi tạo mới DLKT, anh/chị nhập thêm 1 số thông tin bắt buộc còn thiếu.

Tại phần Thông tin đơn hàng: nhập lại Số lượng, phần mềm tự động tính Thành tiền dựa vào Đơn giá Số lượng.

Tại phần Thông tin thanh toán: chọn Nguồn kinh phí thanh toán, nhập Hạn thanh toán.

Chua co GPSD_02

Nhấn Tiếp tục.

4. Phần mềm lấy lên phiếu đăng ký phần mềm dựa vào các thông tin đã khai báo ở bước Thông tin đặt mua. Anh/chị kéo thanh cuộn để xem thêm thông tin khác.

Chua co GPSD_03

 

5. Nhấn Đăng ký. Phần mềm hiển thị thông báo đăng ký phần mềm thành công và MISA sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất.

Chua co GPSD_04

 

Bước 2: Tự động áp dụng GPSD vào phần mềm

Sau khi MISA cấp GPSD cho đơn vị, anh/chị thực hiện tự động áp dụng GPSD vào phần mềm như sau:

1. Khi đăng nhập vào dữ liệu kế toán, hiển thị màn hình cho phép đơn vị xác thực thông tin để tự động áp dụng GPSD.

Chua co GPSD_05

 

2. Anh/chị vào hòm thư, xem thông tin email cấp tài khoản đăng nhập MISA Cloud Center, lấy thông tin đăng nhập bao gồm Mã khách hàng, Tên đăng nhập, Mật khẩu.

Chua co GPSD_06

 

3. Nhập vào màn hình Tự động áp dụng GPSD ở trên, nhấn Áp dụng.

Chua co GPSD_07

 

4. Phần mềm thông báo thành công.

Chua co GPSD_08

5. Nhấn tại đây nếu muốn xem chi tiết GPSD.

Chua co GPSD_09

Lưu ý: Trường hợp anh/chị quên mật khẩu để nhập tại màn hình Tự động áp dụng GPSD thì nhấn Quên mật khẩu.

Chua co GPSD_10

Nhập Tên đăng nhập để chương trình gửi mật khẩu về địa chỉ email đó. Nhấn Lấy lại mật khẩu.

Chua co GPSD_11

Sau đó vào hòm thư để lấy lại mật khẩu mới và nhập vào màn hình Tự động áp dụng GPSD.

hmtoggle_plus12.2. Đơn vị có GPSD MISA Bamboo.NET 2019 hoặc MISA Bamboo.NET 2017 còn hạn bảo hành mà chưa được cài đặt vào phần mềm

Đơn vị có GPSD MISA Mimosa.NET 2019 còn hạn bảo hành nhưng chưa được cài đặt vào phần mềm:

1. Khi đăng nhập vào dữ liệu kế toán, hiển thị màn hình cho phép đơn vị xác thực thông tin để tự động áp dụng GPSD

Chua co GPSD_05

 

2. Anh/chị thực hiện tự động áp dụng GPSD tương tự như phần 2.1

Chua co GPSD_07

 

Đơn vị có GPSD MISA Mimosa.NET 2017 còn hạn bảo hành nhưng chưa được cài đặt vào phần mềm:

1. Khi đăng nhập vào dữ liệu của đơn vị và chưa có GPSD, phần mềm hiển thị màn hình như sau:

2. Đối với quý đơn vị còn hạn bảo hành GPSD MISA Bamboo.NET 2017, nhấn tại đây để đăng ký GPSD.

GPSD 2017 con HBH_01

 

3. Phần mềm hiển thị màn hình Đăng ký GPSD.

R3_GPSD11

 

Các thao tác đăng ký GPSD, vui lòng xem chi tiết tại đây

hmtoggle_plus12.3. GPSD của đơn vị sắp hết hạn

Trường hợp 1: Nếu GPSD sắp hết hạn và đơn vị đã cập nhật hàng năm, thì phần mềm hiển thị màn hình Tự động áp dụng GPSD

Sap het han GPSD_01

 

Đơn vị thực hiện tương tự như trường hợp đơn vị đã mua GPSD nhưng chưa cài đặt vào phần mềm để áp dụng tự động giấy phép mới cập nhật hàng năm.

Sap het han GPSD_02

 

Trường hợp 2: Nếu giấy phép sử dụng sắp hết hạn và đơn vị chưa cập nhật hàng năm, thì chương trình hiển thị thông báo thời hạn bảo hành còn lại và hướng dẫn đơn vị cập nhật hàng năm

Bước 1: Thực hiện cập nhật hàng năm trực tuyến

1. Khi đăng nhập vào phần mềm có GPSD sắp hết hạn 1, 5, 10, 15, 20, 30 ngày thì phần mềm hiển thị màn hình Tự động áp dụng GPSD:

Sap het han GPSD_01

 

Lưu ý: Khi thời hạn bảo hành sản phẩm còn 30 ngày nhưng anh/chị không đăng nhập vào phần mềm thì màn hình Tự động áp dụng sẽ hiển thị trong phiên đăng nhập của ngày tiếp theo.

2. Khi chưa cập nhật hàng năm GPSD thì nhấn Huỷ bỏ, phần mềm sẽ hiển thị Thông báo thời hạn bảo hành MISA Bamboo.NET 2019. Nhấn tại đây tại Cách 2 để đăng ký trực tuyến với MISA.

Sap het han GPSD_03

3. Phần mềm hiển thị màn hình Đăng ký cập nhật sử dụng phần mềm MISA.

Tại phần Thông tin đơn vị đăng ký sử dụng phần mềm: phần mềm mặc định 1 số thông tin đơn vị tại Hệ thống\Tuỳ chọn\Thông tin đơn vị, anh/chị nhập thêm 1 số thông tin bắt buộc còn thiếu.

Tại phần Thông tin đơn hàng: nhập lại Số lượng, phần mềm tự động tính Thành tiền dựa vào Đơn giá Số lượng.

Tại phần Thông tin thanh toán: chọn Nguồn kinh phí thanh toán, nhập Hạn thanh toán

Het han GPSD_04

Nhấn Tiếp tục.

4. Phần mềm lấy lên phiếu đăng ký phần mềm dựa vào các thông tin đã khai báo ở bước Thông tin đặt mua. Anh/chị kéo thanh cuộn để xem thêm thông tin khác.

Sap het han GPSD_05

5. Nhấn Tải phiếu để tải phiếu đăng ký cập nhật (nếu muốn).

6. Nhấn Đăng ký. Phần mềm hiển thị thông báo đăng ký phần mềm thành công và MISA sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất.

Sap het han GPSD_06

Bước 2: Tự động áp dụng GPSD tự động vào phần mềm

Sau khi đã được MISA cập nhật sử dụng hàng năm thì anh/chị tự động áp dụng GPSD vào phần mềm và thực hiện các thao tác tương tự như trường hợp 1.

hmtoggle_plus12.4. GPSD của đơn vị đã hết hạn

Trường hợp 1: Nếu GPSD đã hết hạn và đơn vị đã cập nhật hàng năm, thì phần mềm hiển thị màn hình Tự động áp dụng GPSD

Het han GPSD_01

 

Đơn vị thực hiện tương tự như trường hợp đơn vị đã mua GPSD nhưng chưa cài đặt vào phần mềm để áp dụng tự động giấy phép mới cập nhật hàng năm.

Sap het han GPSD_02

 

Trường hợp 2: Nếu giấy phép sử dụng đã hết hạn và đơn vị chưa cập nhật hàng năm, thì chương trình hiển thị thông báo hết hạn bảo hành và hướng dẫn đơn vị cập nhật hàng năm

Bước 1: Thực hiện cập nhật hàng năm trực tuyến

1. Khi đăng nhập vào phần mềm có GPSD đã hết hạn, phần mềm hiển thị Thông báo thời hạn bảo hành MISA Bamboo.NET 2019 đã hết hạn.

2. Nhấn tại đây tại Cách 2 để đăng ký trực tuyến với MISA.

Het han GPSD_03

4. Phần mềm hiển thị màn hình Đăng ký cập nhật sử dụng phần mềm MISA.

Tại phần Thông tin đơn vị đăng ký sử dụng phần mềm: phần mềm mặc định 1 số thông tin đơn vị tại Hệ thống\Tuỳ chọn\Thông tin đơn vị,anh/chị nhập thêm 1 số thông tin bắt buộc còn thiếu.

Tại phần Thông tin đơn hàng: nhập lại Số lượng, phần mềm tự động tính Thành tiền dựa vào Đơn giá Số lượng.

Tại phần Thông tin thanh toán: chọn Nguồn kinh phí thanh toán, nhập Hạn thanh toán

Het han GPSD_04

Nhấn Tiếp tục.

5. Phần mềm lấy lên phiếu đăng ký phần mềm dựa vào các thông tin đã khai báo ở bước Thông tin đặt mua. Anh/chị kéo thanh cuộn để xem thêm thông tin khác.

Het han GPSD_05

6. Nhấn Tải phiếu để tải phiếu đăng ký cập nhật (nếu muốn).

7. Nhấn Đăng ký. Phần mềm hiển thị thông báo đăng ký phần mềm thành công và MISA sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất.

Het han GPSD_06

Bước 2: Tự động áp dụng GPSD tự động vào phần mềm

Sau khi đã được MISA cập nhật hàng năm GPSD thì anh/chị tự động áp dụng GPSD vào phần mềm và thực hiện các thao tác tương tự như trường hợp 1.