Đăng ký giấy phép sử dụng

Navigation:  3.Các bước bắt đầu sử dụng >

Đăng ký giấy phép sử dụng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp anh/chị nắm được các bước để đăng ký giấy phép sử dụng phần mềm MISA Bamboo.NET 2019.

2. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các bước thực hiện

Để thực hiện đăng ký giấy phép sử dụng, anh/chị thực hiện các bước sau:

1. Vào Trợ giúp\Đặt hàng và đăng ký sử dụng.

R3_GPSD10

2. Nhấn Mở tệp.

R3_GPSD11

3. Tìm đến file giấy phép sử dụng trong máy tính mà MISA đã cung cấp (.lic).

R3_GPSD12

4.Nhấn Open, thông tin giấy phép sử dụng của đơn vị sẽ được tự động lấy lên với các thông tin tương ứng.

R3_GPSD13

5. Kiểm tra lại thông tin đơn vị, nhấn Đăng ký.

R3_GPSD14

6. Nhấn Đồng ý.

Lưu ý: Anh/chị còn có thể tải về giấy phép đăng ký giấy phép sử dụng bằng cách sử dụng phần mềm MISA Cloud Center, xem hướng dẫn chi tiết tại đây