Hướng dẫn sử dụng MISA Cloud Center

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng >

Hướng dẫn sử dụng MISA Cloud Center

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Làm thế nào để cài đặt phần mềm MISA Cloud Center?

Làm thế nào để đổi mật khẩu ngay sau khi đăng nhập để đảm bảo tính bảo mật?

Làm thế nào để lấy lại mật khẩu đăng nhập vào MISA Cloud Center?

Làm thế nào để tải bộ cài MISA Bamboo.NET 2019 trên MISA Cloud Center?

Làm thế nào để tải GPSD MISA Bamboo.NET 2019 trên MISA Cloud Center?

Trên màn hình Đăng nhập vào MISA Cloud Center, nhấn vào Hướng dẫn sử dụng để xem hướng dẫn sử dụng chi tiết phần mềm MISA Cloud Center.

MISA Cloud Center