Làm thế nào để đổi mật khẩu ngay sau khi đăng nhập để đảm bảo tính bảo mật?

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn sử dụng MISA Cloud Center >

Làm thế nào để đổi mật khẩu ngay sau khi đăng nhập để đảm bảo tính bảo mật?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Nếu lần đầu tiên khách hàng đăng nhập theo thông tin MISA gửi qua email, thì sau khi đăng nhập xong khách hàng phải đổi lại mật khẩu để đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu.

2. Các bước thực hiện

1. Nhấn vào biểu tượng Thiết lập và chọn Thay đổi mật khẩu.

MISA Cloud Center_Thay doi MK_01

2. Nhập Mật khẩu cũ (mật khẩu MISA cung cấp trong email gửi đến anh/chị), Mật khẩu mới, Xác nhận mật khẩu mới.

3. Nhấn Đồng ý.

MISA Cloud Center_Thay doi MK_02