Làm thế nào để cài đặt phần mềm MISA Cloud Center?

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn sử dụng MISA Cloud Center >

Làm thế nào để cài đặt phần mềm MISA Cloud Center?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Cho phép anh/chị cài đặt phần mềm MISA Cloud Center để sử dụng

2. Các bước thực hiện

Phần mềm MISA Bamboo.NET 2019 chương trình đã tích hợp MISA Cloud Center. Anh/chị vào Trợ giúp/MISA Cloud Center để mở chương trình.

Trường hợp chưa cài đặt MISA Bamboo.NET 2019 hoặc đã gỡ bỏ phần mềm MISA Cloud Center mà muốn cài đặt lại MISA Cloud Center thì thực hiện như sau:

1. Để tải phần mềm MISA Cloud Center anh/chị mở email MISA gửi, nhấn vào link hướng dẫn tải bộ cài.

Cai dat MISA Cloud Center_01

2. Sau khi tải xong, nhấp đúp chuột vào file MISA_Cloud_Center_Setup vừa tải về

Cai dat MISA Cloud Center_02

3. Nhấn Tiếp tục.

Cai dat MISA Cloud Center_03

4. Phần mềm mặc định thư mục cài đặt tại ổ C:\MISA JSC\MISA Cloud Center\. Nhấn Thay đổi để chọn lại thư mục cài đặt (nếu muốn).

Cai dat MISA Cloud Center_04

5. Nhấn Tiếp tục.

6. Nhấn Cài đặt để cài đặt phần mềm.

Cai dat MISA Cloud Center_05

7. Nhấn Hoàn thành.

Cai dat MISA Cloud Center_06

8. Đăng nhập vào phần mềm MISA Cloud Center và thực hiện khai báo các thông tin.

Cai dat MISA Cloud Center_07