Làm thế nào để lấy lại mật khẩu đăng nhập vào MISA Cloud Center?

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn sử dụng MISA Cloud Center >

Làm thế nào để lấy lại mật khẩu đăng nhập vào MISA Cloud Center?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp khách hàng lấy lại mật khẩu đăng nhập vào phần mềm MISA Cloud Center khi đã quên mật khẩu.

2. Các bước thực hiện

1. Tại màn hình Đăng nhập, nhấn Quên mật khẩu.

MISA Cloud Center_Quen MK_01

2. Nhập Mã khách hàng, Tên đăng nhập/Email/Điện thoại đã đăng ký.

3. Nhấn Lấy lại mật khẩu.

MISA Cloud Center_Quen MK_02

4. Hệ thống sẽ gửi email xác nhận lấy lại mật khẩu tới email cho người dùng, Người dùng mở email và nhấn vào Xác nhận đổi mật khẩu.

MISA Cloud Center_Quen MK_03

5. Hệ thống sẽ gửi email thông báo mật khẩu mới về cho anh/chị.

MISA Cloud Center_Quen MK_04

6. Anh/chị sử dụng mật khẩu mới để đăng nhập vào MISA Cloud Center.

7. Sau khi đăng nhập, thực hiện đổi mật khẩu để đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.