Làm thế nào để tải bộ cài MISA Bamboo.NET 2019 trên MISA Cloud Center?

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn sử dụng MISA Cloud Center >

Làm thế nào để tải bộ cài MISA Bamboo.NET 2019 trên MISA Cloud Center?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Cho phép đơn vị tải bộ cài MISA Bamboo.NET 2019 ngay trên phần mềm MISA Cloud Center.

2. Các bước thực hiện

1. Đăng nhập vào phần mềm MISA Cloud Center.

2. Tại tab Sản phẩm, tìm đến sản phẩm MISA Bamboo.NET 2019, nhấn Tải về.

MISA_CLD1

Các thao tác cài đặt phần mềm MISA Bamboo.NET 2019 xem chi tiết tại đây.