Kết xuất dữ liệu để kết nối đến Kho bạc nhà nước

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Các tiện ích trên phần mềm > Tệp >

Kết xuất dữ liệu để kết nối đến Kho bạc nhà nước

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

1. Chức năng

Cho phép xuất khẩu được file định dạng xml để kết nối với cổng thông tin điện tử của Kho bạc Nhà nước (DVC).

2. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

Lưu ý: Hiện tại chương trình đang đáp ứng 1 mẫu chứng từ có thể in được trên nhiều chứng từ phát sinh khác nhau, do đó để tránh tình trạng xuất trùng dữ liệu chương trình đang ưu tiên nghiệp vụ kho bạc cho phép in các loại chứng từ trên các phát sinh như sau:

STT

Nghiệp vụ

Mẫu chứng từ kho bạc

Dữ liệu load lên (hiển thị các chứng từ phát sinh thuộc các loại chứng từ dưới đây)

1

Rút dự toán chuyển khoản

C2-02a/NS: Giấy rút dự toán ngân sách (Thông tư 77/2017/TT-BTC)

Chuyển khoản kho bạc

 


C2-02b/NS: Giấy rút dự toán ngân sách (Thông tư 77/2017/TT-BTC)

 

 


Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng

 

2

Rút dự toán tiền mặt

C2-02a/NS: Giấy rút dự toán ngân sách (Thông tư 77/2017/TT-BTC)

Rút tiền kho bạc

 


C2-02b/NS: Giấy rút dự toán ngân sách (Thông tư 77/2017/TT-BTC)

 

 


Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng

 

3

Rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi

C4-09/NS: Giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi

Rút tiền kho bạc

 


Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng

 

4

Chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử

C4-02a/NS: Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử (Thông tư 77/2017/TT-BTC)

Rút tiền kho bạc

 


C4-02c/NS: Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử (Thông tư 77/2017/TT-BTC)

Chuyển tiền nội bộ

 


 

Chi tiền gửi

 


 

Chuyển khoản kho bạc

 


 

Nhập mua bằng tiền gửi

5

Thanh toán tạm ứng

C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng/ứng trước (Thông tư 77/2017/TT-BTC)

Bảng kê thanh toán tạm ứng

 


Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng

 

6

Rút vốn đầu tư bằng chuyển khoản

C3-01/NS: Giấy rút vốn đầu tư (Thông tư 77/2017/TT-BTC)

Bảng kê thanh toán tạm ứng

 


Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng

Bảng kê chứng từ thực chi

 


 

Chuyển khoản kho bạc

7

Rút vốn đầu tư bằng tiền mặt

C3-01/NS: Giấy rút vốn đầu tư (Thông tư 77/2017/TT-BTC)

Bảng kê thanh toán tạm ứng

 


Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng

Bảng kê chứng từ thực chi

 


 

Rút tiền kho bạc

8

Thanh toán vốn đầu tư

C3-02/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng/ứng trước vốn đầu tư (Thông tư 77/2017/TT-BTC)

Bảng kê thanh toán tạm ứng

 


Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng

 

 


Phụ lục số  5: Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (TT 08)

 

9

Nộp trả kinh phí

C2-05a/NS: Giấy nộp trả kinh phí (Thông tư 77/2017/TT-BTC)

Phiếu chi

 


C3-04/NS: Giấy nộp trả vốn đầu tư (Thông tư 77/2017/TT-BTC)

Nộp tiền kho bạc

 

Có 2 cách xuất khẩu dữ liệu để kết nối DVC như sau:

hmtoggle_plus1Cách 1: Xuất khẩu và kết nối DVC cho từng chứng từ

Bước 1: Xuất khẩu DVC

Ví dụ: đơn vị phát sinh nghiệp vụ sau:

- Ngày 21/12/2018, đơn vị chuyển khoản kho bạc thanh toán cho nhà cung cấp, số tiền: 8.000.000 đồng (CKKB00002) (Vào Dự toán ngân sách\Chuyển khoản kho bạc\Chuyển khoản kho bạc)

Xuat khau DVC_05

1. Trên các màn hình in được mẫu chứng từ kho bạc để kết nối với DVC, nhấn In, chọn in mẫu C2-02a/NS: Giấy rút dự toán ngân sách (Thông tư 77/2017/TT-BTC).

2. Nhấn Xuất khẩu DVC để xuất khẩu chứng từ ra file xml.

3. Phần mềm mặc định Nơi lưu tệp tại D:\MISA Bamboo.NET 2019 Export\DVC\. Tuy nhiên anh/chị có thể nhấn vào biểu tượng Xuat khau DVC_09 để chọn lại Nơi lưu tệp.

4. Nhấn Xuất khẩu.

Xuat khau DVC_01

5. Phần mềm hiển thị thông báo (như dưới hình). Nhấn để chương trình tự tạo thư mục lưu tệp.

Xuat khau DVC_02

6. Phần mềm hiển thị thông báo Xuất khẩu thành công. Nhấnđể mở ngay thư mục xuất khẩu, nhấn Không, chương trình giữ nguyên màn hình in chứng từ.

Xuat khau DVC_03

Bước 2: Kết nối DVC

Trên màn hình in chứng từ, nhấn Kết nối DVC. Phần mềm sẽ chuyển sang trang http://dvc.vst.mof.gov.vn, đăng nhập bằng Tên đăng nhập và Mật khẩu của đơn vị để đơn vị thực hiện nộp chứng từ cho Kho bạc.

Xuat khau DVC_04

Thực hiện tương tự cho các chứng từ khác.

hmtoggle_plus1Cách 2: Xuất khẩu và kết nối DVC cho nhiều chứng từ cùng lúc

Bước 1: Xuất khẩu DVC

Đơn vị phát sinh các nghiệp vụ kho bạc, sau đó cần kết xuất dữ liệu để kết nối với Kho bạc nhà nước thì để kết xuất dữ liệu kết nối DVC thực hiện như sau:

1. Vào Tệp\Kết xuất dữ liệu để kết nối đến Kho bạc Nhà nước.

Xuat khau DVC_06

2.Phần mềm lấy lên các nghiệp vụ cần giao dịch với kho bạc tại phần Chọn nghiệp vụ kho bạc.

Xuat khau DVC_07

3. Anh/chị chọn nghiệp vụ kho bạc. Ví dụ chọn Rút dự toán chuyển khoản.

4. Chọn Khoảng thời gian cần lấy dữ liệu.

5. Nhấn Lấy dữ liệu. Phần mềm lấy lên danh sách các mẫu chứng từ đã sử dụng tương ứng với nghiệp vụ kho bạc vừa chọn. Đồng thời mặc định tích chọn các mẫu chứng từ, có thể bỏ tích chọn (nếu muốn).

6. Chương trình cũng lấy lên danh sách các chứng từ tương ứng với nghiệp vụ kho bạc và phát sinh trong khoảng thời gian đã chọn. Đồng thời mặc định tích chọn các dữ liệu phát sinh, có thể bỏ tích chọn (nếu muốn).

Xuat khau DVC_08

7. Phần mềm mặc định Nơi lưu tệp tại D:\MISA Bamboo.NET 2019 Export\DVC\, có thể nhấn vào biểu tượng Xuat khau DVC_09 để thay đổi đường dẫn theo mong muốn của đơn vị.

8. Nhấn Xuất khẩu. Phần mềm hiển thị thông báo Xuất khẩu thành công. Nhấnđể mở ngay thư mục xuất khẩu, nhấn Không, chương trình giữ nguyên màn hình hiện tại.

Xuat khau DVC_10

Ví dụ nhấn để mở thư mục xuất khẩu.

9. Chương trình sẽ xuất khẩu vào đường dẫn đã chọn trước đó và đặt tên thư mục theo tháng căn cứ vào ngày hạch toán.

Ví dụ: các chứng từ hạch toán vào tháng 12 thì đặt chung là: D\MISA Bamboo.NET 2019 Export\DVC\122018.

Anh/chị mở thư mục sẽ thấy các thư mục con có đuôi .zip. Ví dụ: C202aCKKB00002.zip.

Xuat khau DVC_11

10. Trên màn hình Kết xuất dữ liệu để kết nối đến Kho bạc nhà nước, nhấn Kết nối DVC, phần mềm sẽ chuyển sang trang http://dvc.vst.mof.gov.vn đăng nhập bằng Tên đăng nhập và Mật khẩu của đơn vị để đơn vị thực hiện nộp chứng từ cho Kho bạc.

Lưu ý:

Trường hợp file xuất khẩu trùng với tên file đã xuất trước đó thì hệ thống tự động ghi đè lên file đã có.

Sau khi được Kho bạc chấp nhận thanh toán, kế toán thực hiện thanh toán những chứng từ tạm ứng ngay trên phần mềm MISA Bamboo.NET 2019.