Nhập khẩu số dư đầu năm

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Các tiện ích trên phần mềm > Tệp > Nhập khẩu dữ liệu >

Nhập khẩu số dư đầu năm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Chức năng

Cho phép nhập khẩu số dư đầu năm trên phần mềm MISA Bamboo.NET 2019.

2. Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

1. Vào Tệp\Nhập khẩu dữ liệu\Nhập khẩu số dư đầu năm.

Nhap khau so du dau nam_01

2. Nhấn Xuat khau so du dau nam_03 để chọn đường dẫn đến tệp dữ liệu.

Nhap khau so du dau nam_02

3. Nhấn Tiếp tục.

4. Phần mềm danh sách số dư tài khoản để anh/chị có thể xem trước.

Nhap khau so du dau nam_04

5. Nhấn Thực hiện.

Nhap khau so du dau nam_05

6. Nhấn Kết thúc để hoàn tất quá trình nhập khẩu số dư đầu năm.