Tệp

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Các tiện ích trên phần mềm >

Tệp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Sao lưu dữ liệu

Phục hồi dữ liệu

Đăng ký/Gỡ bỏ dữ liệu

Quản trị dữ liệu

Xuất khẩu dữ liệu

Nhập khẩu dữ liệu

Kết xuất dữ liệu để kết nối đến Kho bạc nhà nước