Quản trị dữ liệu

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Các tiện ích trên phần mềm > Tệp >

Quản trị dữ liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Cho phép đăng ký/gỡ bỏ dữ liệu trong trường hợp máy tính của anh/chị phải cài lại win, bị mất dữ liệu,... nhưng không có file sao lưu hoặc khắc phục lỗi nếu DLKT bị lỗi.

Lưu ý: Việc quản trị dữ liệu chỉ áp dụng cho chế độ nhiều người dùng.

Các bước thực hiện:

1. Anh/chị kiểm tra trên máy tính nếu có file định dạng <Tên dữ liệu kế toán>.smdLog.sld.

2. Đóng dữ liệu kế toán đang mở, Vào Tệp\Quản trị dữ liệu.

3. Hệ thống hiển thị màn hình Đăng nhập, nhấn Đồng ý.

Quan tri DL_01

hmtoggle_plus1Đăng ký dữ liệu

1. Nhấn Đăng ký.

2. Nhấn vào biểu tượng Quan tri DL_03 để chọn tệp dữ liệu cần đăng ký (file có đuôi .mbd).

3. Nhấn Đồng ý.

Quan tri DL_02

4. Nhấn OK để hoàn tất việc đăng ký dữ liệu.

Quan tri DL_04

hmtoggle_plus1Gỡ bỏ dữ liệu

1. Chọn dữ liệu kế toán cần gỡ bỏ, nhấn Gỡ bỏ.

2. Nhấn Đồng ý.

Quan tri DL_05

3. Nhấn Yes để hoàn tất việc gỡ bỏ dữ liệu.

Quan tri DL_06

hmtoggle_plus1Khắc phục lỗi

1. Chọn dữ liệu kế toán bị lỗi, nhấn Khắc phục lỗi.

2. Nhấn Đồng ý.

khac phuc loi_01

4. Nhấn OK để hoàn tất việc khắc phục dữ liệu.

khac phuc loi_02