Đăng ký/Gỡ bỏ dữ liệu

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Các tiện ích trên phần mềm > Tệp >

Đăng ký/Gỡ bỏ dữ liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Cho phép đăng ký/gỡ bỏ dữ liệu trong trường hợp máy tính của anh/chị phải cài lại win, bị mất dữ liệu,... nhưng không có file sao lưu.

Lưu ý: Việc đăng ký/gỡ bỏ dữ liệu chỉ áp dụng cho chế độ nhiều người dùng.

Các bước thực hiện:

1. Đóng dữ liệu kế toán đang mở bằng cách vào Tệp\Đăng ký/Gỡ bỏ dữ liệu.

2. Nhấn Đồng ý tại màn hình Đăng nhập.

Dang ky_go bo DL_01

hmtoggle_plus1Đăng ký dữ liệu

1. Tại tab Đăng ký dữ liệu.

2. Nhấn vào biểu tượng Dang ky_go bo DL_05 để chọn tệp dữ liệu cần đăng ký (file có đuôi .mbd).

3. Nhấn Thực hiện.

Dang ky_go bo DL_04

4. Nhấn OK để hoàn tất việc đăng ký dữ liệu.

Dang ky_go bo DL_06

hmtoggle_plus1Gỡ bỏ dữ liệu

1. Chọn tab Gỡ bỏ dữ liệu.

2. Chọn dữ liệu kế toán cần gỡ bỏ.

3. Nhấn Thực hiện.

Dang ky_go bo DL_02

4. Nhấn OK để hoàn tất việc Gỡ bỏ dữ liệu thành công.

Dang ky_go bo DL_03