Sao lưu dữ liệu

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Các tiện ích trên phần mềm > Tệp >

Sao lưu dữ liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

1. Chức năng

Cho phép sao lưu dữ liệu kế toán đề phòng trường hợp mất dữ liệu do các nguyên nhân khách quan như virus, máy tính cài lại win,...

2. Các bước thực hiện

hmtoggle_plus1Cách 1

1. Vào Tệp\Sao lưu dữ liệu.

2. Nhấn Tiếp tục.

Sao luu DL_01

3. Chọn Dữ liệu kế toán cần sao lưu, nhấn Tiếp tục.

Sao luu DL_02

4. Nhấn vào biểu tượng Sao luu DL_03 để chọn lại Đường dẫn sao lưu.

Sao luu DL_04

5. Nhấn Thực hiện. Khi thông báo thành công xuất hiện, nhấn OK để kết thúc việc sao lưu.

Sao luu DL_05

hmtoggle_plus1Cách 2

1. Đăng nhập vào dữ liệu cần sao lưu.

2. Vào Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn khác, phần mềm tích chọn Tự động sao lưu khi kết thúc chương trình, sau đó tích vào biểu tượng Sao luu DL_07 để thay đổi đường dẫn (nếu cần)

Sao luu DL_06

3. Nhấn Đồng ý.

4. Sau khi xong phiên làm việc, anh/chị thực hiện tắt phần mềm, chương trình sẽ hiển thị thông báo:

Sao luu DL_08

5. Anh/Chị chọn để chương trình thực hiện sao lưu dữ liệu, đồng thời đóng chương trình.