Làm thế nào để chạy tốt trên phần mềm khi dữ liệu lớn

Navigation:  6.Những câu hỏi thường gặp >

Làm thế nào để chạy tốt trên phần mềm khi dữ liệu lớn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

1. Mục đích

Hướng dẫn các biện pháp nhằm đảm bảo phần mềm có thể chạy tốt với dữ liệu lớn.

2. Các bước thực hiện

Phần mềm MISA Mimosa.NET 2019 đáp ứng tốt cho các đơn vị hành chính sự nghiệp có dữ liệu kế toán dưới 10GB.

Với dữ liệu lớn hơn 10GB để tối ưu hiệu năng của phần mềm, có thể thực hiện theo 1 trong các trường hợp sau:

hmtoggle_plus12.1. Trường hợp 1: Hạch toán nhiều năm tài chính trên cùng 1 dữ liệu

Cần thực hiện tách dữ liệu của mỗi năm tài chính thành 1 dữ liệu riêng biệt để giảm bớt dung lượng trên từng dữ liệu.

Cách thực hiện:

Sử dụng chức năng Tạo mới dữ liệu kế toán từ năm trước. Xem chi tiết hướng dẫn tại đây.

Tại bước 1. Chọn cách tạo dữ liệu kế toán, tích chọn Tạo mới từ dữ liệu năm trước.

Chọn Cơ sở dữ liệu (chính là dữ liệu kế toán năm trước).

Nhấn Tiếp tục. Chương trình sẽ chuyển toàn bộ số dư đầu năm và chứng từ phát sinh trong năm tài chính ở trên sang dữ liệu kế toán mới.

Tao_DL_tu_nam_truoc

 

Lưu ý:

Thực hiện lần lượt với mỗi năm tài chính muốn tách dữ liệu.

hmtoggle_plus12.2. Trường hợp 2: Chỉ hạch toán 1 năm tài chính trên 1 dữ liệu

Trường hợp này khách hàng cần nâng cấp SQL Server lên phiên bản SQL Server 2008 R2 Enterprise (bản có tính phí) để tiếp tục sử dụng (có thể liên hệ Microsoft Việt Nam theo thông tin tại đây)