Làm thế nào để phân biệt chỉ tiêu cha và con in Biểu số 03, Biểu số 09 theo TT 344/2016/TT-BTC

Navigation:  6.Những câu hỏi thường gặp >

Làm thế nào để phân biệt chỉ tiêu cha và con in Biểu số 03, Biểu số 09 theo TT 344/2016/TT-BTC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Vấn đề: Kế toán không phân biệt được chỉ tiêu cha và chỉ tiêu con trên Biểu số 03: Tổng hợp dự toán chi ngân sách xã (TT 344/2016/TT-BTC) Biểu số 09: Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã (TT 344/2016/TT-BTC).

 

Nguyên nhân: Khi in Biểu số 03: Tổng hợp dự toán chi ngân sách xã (TT 344/2016/TT-BTC) Biểu số 09: Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã (TT 344/2016/TT-BTC) không có cột số thứ tự để kế toán có thể theo dõi và phân biệt được chỉ tiêu cha và chỉ tiêu con. Ngoài ra, trên mẫu dự toán của 1 số đơn vị, cũng không có sự phân biệt rõ ràng chỉ tiêu cha và chỉ tiêu con nên gây nhiều khó khăn cho kế toán khi xem các báo cáo.

Ví dụ: Đối với chỉ tiêu cha 410: Chi công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội có 2 chỉ tiêu con 411 và 412 đang hiển thị ngang hàng với chỉ tiêu cha, vì thế khi in Biểu số 03: Tổng hợp dự toán chi ngân sách xã (TT 344/2016/TT-BTC) và Biểu số 09: Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã (TT 344/2016/TT-BTC) thì không phân biệt được chỉ tiêu cha và con.

9. Luu y 1

 

Giải pháp:

Với trường hợp này, anh/chị nên thiết lập lại cách hiển thị chỉ tiêu cha và con trong mẫu dự toán để có thể dễ dàng phân biệt được chỉ tiêu cha và con khi in các biểu số. Các bước thực hiện như sau:

Trên mẫu dự toán của đơn vị, chọn đến chỉ tiêu con, nhập lại ô Nội dung. Ví dụ, thêm 1 dấu "-" trước chỉ tiêu con.

9. Luu y 2

 

Sau khi sửa lại các chỉ tiêu con, anh/chị in Biểu số 03: Tổng hợp dự toán chi ngân sách xã (TT 344/2016/TT-BTC) hoặc Biểu số 09: Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã (TT 344/2016/TT-BTC). Trên báo cáo đã có sự phân biệt rõ ràng hơn giữa chỉ tiêu cha và chỉ tiêu con.

9. Luu y 3