Số dư TK 111, 112 không khớp với số liệu của Kho bạc

Navigation:  6.Những câu hỏi thường gặp > Những câu hỏi thường gặp ở phân hệ Tiền mặt, Tiền gửi >

Số dư TK 111, 112 không khớp với số liệu của Kho bạc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

hmtoggle_plus1Biểu hiện 1: TK 111 bị sai

Nguyên nhân 1: Số dư đầu năm TK 111 bị sai

=> Giải pháp: Vào Nghiệp vụ\Nhập số dư đầu năm: nhập lại số dư TK 111. Trường hợp dữ liệu liên năm thì phải tách dữ liệu ra rồi mới sửa, nếu không phải làm đúng số liệu năm trước thì mới đúng được số dư cho năm nay.

Nguyên nhân 2: Số phát sinh Nợ TK 111 bị sai (tương tự phát sinh Có TK 111)

=> Giải pháp: Vào Báo cáo\Tiền mặt, tiền gửi\S02b-X Sổ nhật ký thu, chi quỹ tiền mặt và yêu cầu đơn vị đối chiếu số liệu theo từng tháng để phát hiện số thu thừa, thiếu (tương tự chi).

TK 111 sai_01

hmtoggle_plus1Biểu hiện 2: TK 112 bị sai

Nguyên nhân 1: Số dư đầu năm TK 1121 bị sai

=> Giải pháp: Nhiều khách hàng không biết nhập số dư TK 1121 lấy số liệu ở đâu. Hướng dẫn khách hàng nhập số dư TK 1121 là số dự toán còn lại ở kho bạc ở cuối năm trước (thường là số Kết dư ngân sách +số chuyển nguồn năm trước sang năm nay).

Nguyên nhân 2: Số phát sinh Nợ TK 1121 bị sai

=> Giải pháp: Vào Báo cáo\Tiền mặt, tiền gửi\S03-X Sổ tiền gửi kho bạc in theo tham số TK 1121 và yêu cầu đơn vị đối chiếu số liệu theo từng tháng để phát hiện chứng từ thừa/thiếu.

TK 112 sai_01

hmtoggle_plus1Biểu hiện 3: TK 1128 bị sai

TK 1128 là tài khoản ngân hàng kho bạc dùng để giao dịch các hoạt động khác của xã như thu quỹ công chuyên dùng (đối ứng TK 431), thu chi hộ các nguồn thu khác (3361, 3362, 311, 331), thu chi nguồn XDCB( 241, 441) và hoạt động sự nghiệp khác(711, 811).

Nguyên nhân 1: Số dư đầu năm TK 1128 bị sai

=> Giải pháp: Hướng dẫn khách hàng nhập số dư TK 1128 đối ứng với các TK ở trên trừ đi phần số dư có trên TK 111 (nếu có).

Nguyên nhân 2: Số phát sinh Nợ, Có TK 1128 bị sai

=> Giải pháp: Vào Báo cáo\Tiền mặt, tiền gửi\S03-X Sổ tiền gửi kho bạc in theo tham số TK 1128 và yêu cầu đơn vị đối chiếu số liệu theo từng tháng.

TK 1128 sai_01