R12

Navigation:  9.Lịch sử phát triển >

R12

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

* Tính năng mới:

1. Khi in giấy rút dự toán tại Bảng kê chứng từ thanh toán, kế toán muốn giấy rút sắp xếp giống với thứ tự trên bảng kê để dễ đối chiếu.

* Chi tiết thay đổi:

1. Mục đích

Để kế toán nộp bộ chứng từ quyết toán tạm ứng cho kho bạc, kho bạc có thể dễ dàng đối chiếu từng dòng trên hai chứng từ Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứngGiấy rút dự toán ngân sách (TT số 77/2017/TT-BTC), tại phiên bản R12 chương trình cho phép in Giấy rút dự toán ngân sách (TT số 77/2017/TT-BTC) sắp xếp được theo thứ tự nhất định.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R12, khi in Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng (Mẫu tùy chỉnh) chương trình đang sắp xếp theo thứ tự đơn vị mong muốn nhưng Giấy rút dự toán ngân sách (TT số 77/2017/TT-BTC) thì đang sắp xếp theo mục lục ngân sách và thứ tự nhập liệu. Vì vậy thứ tự các dòng trên hai chứng từ này đang khác nhau, gây khó khăn trong quá trình đối chiếu của kho bạc.

Từ phiên bản R12, chương trình cho phép sắp xếp Giấy rút dự toán ngân sách (TT số 77/2017/TT-BTC) thêm theo tiêu thức: Số chứng từ gốc (số hóa đơn), Ngày chứng từ gốc (ngày hóa đơn),... giống thứ tự trên Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng (Mẫu tùy chỉnh) giúp cho việc đói chiếu giữa 2 chứng từ được dễ dàng và nhanh chóng.

oVí dụ: Trong kỳ, khi rút thực chi, anh/chị sẽ lập các chứng từ chi tiền, sau đó lập Bảng kê chứng từ thực chi.

oAnh/chị đã sắp xếp Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng (Mẫu tùy chỉnh) theo thứ tự: Ngày chứng từ, số chứng từ, Số hóa đơn.... Để tùy chỉnh mẫu bảng kê (Thông tư 39/2016/ TT-BTC) anh/chị tham khảo thêm tại đây.

R12.1_Anh7

 

oTrên chứng từ Bảng kê chứng từ thực chi anh/chị vào In\Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng (Mẫu tùy chỉnh).

Để in Giấy rút dự toán ngân sách (TT số 77/2017/TT-BTC) có thứ tự sắp xếp giống với Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng (Mẫu tùy chỉnh), anh/chị thực hiện như sau:

oTrên chứng từ Bảng kê chứng từ thực chi anh/chị vào In\Giấy rút dự toán ngân sách (C2-02a/NS) (TT số 77/2017/TT-BTC) hoặc Giấy rút dự toán ngân sách (C2-02b/NS) (TT số 77/2017/TT-BTC).

R12.1_Anh1

oKhai báo thông tin trên màn hình Tham số báo cáo. Nhấn Đồng ý.

oTrên giao diện xem Giấy rút dự toán Chọn Sắp xếp. Sắp xếp thứ tự trên Giấy rút dự toán ngân sách theo thứ tự Số chứng từ, Ngày chứng từ, Số chứng từ gốc (số hóa đơn), Ngày chứng từ gốc (ngày hóa đơn), Nguồn, Chương, Khoản,Tiểu mục, Thứ tự nhập liệu,...(Giống thứ tự trên Bảng kê chứng từ thanh toán/Tạm ứng).

R12.1_ANh2

oNhấn Đồng ý.

oAnh/Chị có thể đối chiếu dòng trên Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng (Mẫu tùy chỉnh) và Giấy rút dự toán ngân sách (TT số 77/2017/TT-BTC) theo từng dòng tương ứng.

R12.1_Anh5

Lưu ý:

oTừ phiên bản R12, trong trường hợp dữ liệu của đơn vị đã cập nhật mẫu Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng (Mẫu tùy chỉnh) thì chương trình sẽ không cho phép anh/chị thay đổi tùy chọn sắp xếp trên Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng.

oKhi in mẫu Giấy rút dự toán ngân sách (TT số 77/2017/TT-BTC), anh/chị có tích chọn Cộng gộp MLNS thì thứ tự sắp xếp các chứng từ trên Giấy rút dự toán ngân sách (TT số 77/2017/TT-BTC) Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng sẽ không giống nhau.