Kế toán muốn báo cáo chi tiết đến đơn vị đồng cho các báo cáo theo TT 343 để đảm bảo tính chính xác của số liệu.

Navigation:  9.Lịch sử phát triển > R13 >

Kế toán muốn báo cáo chi tiết đến đơn vị đồng cho các báo cáo theo TT 343 để đảm bảo tính chính xác của số liệu.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp cho đơn vị có thể in được các báo cáo quyết toán theo TT 343 chính xác đến đơn vị đồng để nộp cho đơn vị cấp trên.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R13, các báo cáo quyết toán theo TT 343 đang chi tiết đến đơn vị là nghìn đồng. Khi nộp cho cơ quan tài chính, cơ quan tài chính yêu cầu các xã nộp báo cáo với đơn vị tính là đồng nên không đảm bảo được tính chính xác của số liệu và Phòng tài chính cũng gặp khó khăn khi quyết toán.

Từ phiên bản R13, phần mềm bổ sung tham số in theo đơn vị là Nghìn đồng hay Đồng để đơn vị có thể tuỳ chọn theo yêu cầu của đơn vị cấp trên.

Các báo cáo được bổ sung tham số in đơn vị tính như sau:

1. Biểu số 103: Cân đối dự toán ngân sách xã (TT 343/2016/TT-BTC)

2. Biểu số 104: Dự toán thu ngân sách xã (TT 343/2016/TT-BTC)

3. Biểu số 105: Dự toán chi ngân sách xã (TT 343/2016/TT-BTC)

4. Biểu số 108: Cân đối dự toán ngân sách xã (TT 343/2016/TT-BTC)

5. Biểu số 109: Dự toán thu ngân sách xã (TT 343/2016/TT-BTC)

6. Biểu số 110: Dự toán chi ngân sách xã (TT 343/2016/TT-BTC)

7. Biểu số 113: Cân đối ngân sách xã (TT 343/2016/TT-BTC)

8. Biểu số 114: Ước thực hiện thu ngân sách xã (TT 343/2016/TT-BTC)

9. Biểu số 115: Ước thực hiện chi ngân sách xã (TT 343/2016/TT-BTC)

10. Biếu số 116: Cân đối quyết toán ngân sách xã (TT 343/2016/TT-BTC)

11. Biểu số 117: Quyết toán thu ngân sách xã (TT 343/2016/TT-BTC)

12. Biểu số 118: Quyết toán chi ngân sách xã (TT 343/2016/TT-BTC)

Để in báo cáo, thực hiện như sau:

o Vào Báo cáo\Báo cáo công khai.

o Chọn báo cáo cần in

R13.9_anh 1

o Chọn các tham số báo cáo. Với tham số Đơn vị tính chọn Nghìn đồng hay Đồng.

R13.9_anh 2

o Nhấn Đồng ý. Báo cáo được in hiển thị đơn vị tính như đã chọn trên tham số.

R13.9_anh 3