R13

Navigation:  9.Lịch sử phát triển >

R13

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1.Kế toán muốn kiết xuất các chứng từ kho bạc từ chương trình ra để kết nối với Kho bạc nhà nước.

2.Kế toán mong muốn theo dõi số quyết toán thu, chi ngân sách xã theo Loại - khoản - mục -tiểu mục để đối chiếu số liệu với kho bạc.

3.Kế toán muốn Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, số dư dự toán tự trừ đi số tiền thanh toán tạm ứng khi tạm ứng không chi tiết theo nguồn để làm thủ tục với kho bạc.

4.Khi bảo trì dữ liệu, kế toán muốn chọn thực hiện ghi sổ hoặc không ghi sổ cho các chứng từ chưa được ghi sổ trước khi bảo trì tránh sai sót dữ liệu sau khi bảo trì.

5.Kế toán mong muốn các báo cáo ngân sách xã theo TT 344/2016/TT-BTC có thể chi tiết theo từng nguồn để đáp ứng yêu cầu của các đơn vị chủ quản.

6.Kế toán muốn biết được các kênh tư vấn của Misa để tiện liên hệ.

7.Kế toán muốn phân biệt được số dư dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản và số dư dư toán chi hoạt động để cuối kỳ in Báo cáo đối chiếu với kho bạc.

8.Kế toán muốn xóa số dư đầu kỳ của các tài khoản nhanh chóng nhất để không phải liên hệ tư vấn.

9.Kế toán muốn báo cáo chi tiết đến đơn vị đồng cho các báo cáo theo TT 342, 343, 344 để đảm bảo tính chính xác của số liệu.