Kế toán muốn Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, số dư dự toán tự trừ đi số tiền thanh toán tạm ứng khi tạm ứng không chi tiết theo nguồn để làm thủ tục với kho bạc.

Navigation:  9.Lịch sử phát triển > R13 >

Kế toán muốn Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, số dư dự toán tự trừ đi số tiền thanh toán tạm ứng khi tạm ứng không chi tiết theo nguồn để làm thủ tục với kho bạc.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Từ phiên bản R13, phần mềm hỗ trợ kế toán in Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng theo thông tư 77/2017/TT-BTC, số dư dự toán tự trừ đi số tiền thanh toán tạm ứng khi tạm ứng không chi tiết theo nguồn để làm thủ tục thanh toán với kho bạc.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R13, khi tạm ứng kinh phí tại kho bạc, đơn vị không theo dõi chi tiết theo nguồn nhưng khi thanh toán tạm ứng, đơn vị thanh toán chi tiết theo nguồn thì khi in Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước theo TT 77/2017/TT-BTC thì chương trình đang hiển thị tách thành 2 giấy đề nghị thanh toán. Sang kỳ sau, số dư tạm ứng với Nguồn là Không chọn thì KHÔNG TRỪ đi số thanh toán tạm ứng.

Từ phiên bản R13, khi in Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước theo TT 77/2017/TT-BTC thì số dư dự toán tự trừ đi số tiền thanh toán tạm ứng khi tạm ứng không chi tiết theo nguồn để làm thủ tục thanh toán với kho bạc.

Chi tiết như sau:

oTrong kỳ, đơn vị rút dự toán tạm ứng về nhập quỹ tiền mặt, KHÔNG CHỌN Nguồn, Mục 0051. (Vào Dự toán ngân sách\Nhập quỹ tiền mặt\Phiếu rút tiền kho bạc).

R13.3_anh 1

o Trong kỳ, đơn vị chi thanh toán văn phòng phẩm cho nguồn Ngân sách xã tự chủ. (Vào Tiền mặt\Lập phiếu chi\Phiếu chi).

R13.3_anh 2

o Đơn vị lập bảng kê thanh toán tạm ứng các khoản chi trong tháng 12. (Vào Dự toán ngân sách\Lập bảng kê\Lập bảng kê thanh toán tạm ứng).

R13.3_anh 3

o Trên bảng kê, in Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước (TT 77/2017/TT-BTC).

o Trên tham số báo cáo, chương trình bổ sung thêm tham số Bù trừ số dư tạm ứng vào nguồn 00.

Nếu TÍCH CHỌN tham số này thì cột Số dư tạm ứng hiển thị ở tiểu mục 0051, 0052 của nguồn chi tiết là số tạm ứng đã rút ở nguồn đó và Số đề nghị thanh toán cùng hiển thị trên 1 giấy rút.

Nếu KHÔNG TÍCH CHỌN tham số này thì số dư tạm ứng hiển thị ở tiểu mục 0051, 0052 của nguồn chi tiết là số tạm ứng đã rút ở nguồn đó và tách mỗi nguồn là một giấy rút.

R13.3_anh 4

o Nhấn Đồng ý.

R13.3_anh 5

o Đơn vị thực hiện thanh toán tạm ứng cho khoản đã chi tạm ứng trong kỳ bằng cách nhấn Thanh toán trên bảng kê. Phần mềm sẽ sinh Phiếu kết chuyển tài khoản.

R13.3_anh 6

o Sang kỳ sau, đơn vị phát sinh khoản chi khác và làm thủ tục thanh toán tạm ứng sau đó In Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước (TT 77/2017/TT-BTC) thì giấy rút hiển thị như sau:

R13.3_anh 10