Khi bảo trì dữ liệu, kế toán muốn chọn thực hiện ghi sổ hoặc không ghi sổ cho các chứng từ chưa được ghi sổ trước khi bảo trì tránh sai sót dữ liệu sau khi bảo trì.

Navigation:  9.Lịch sử phát triển > R13 >

Khi bảo trì dữ liệu, kế toán muốn chọn thực hiện ghi sổ hoặc không ghi sổ cho các chứng từ chưa được ghi sổ trước khi bảo trì tránh sai sót dữ liệu sau khi bảo trì.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp cho đơn vị khi bảo trì dữ liệu thì có thể chọn thực hiện ghi sổ hoặc không ghi sổ cho các chứng từ chưa được ghi sổ để tránh sai sót dữ liệu.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R13, khi bảo trì dữ liệu, chỉ bảo trì những chứng từ đã ghi sổ thành công còn với những chứng từ chưa ghi sổ thì chương trình không thực hiện bảo trì. Kế toán sẽ phải mất thời gian ghi sổ lại chứng từ để đảm bảo tính đúng đắn của dữ liệu.

Từ phiên bản R13, khi bảo trì dữ liệu, phần mềm bổ sung tuỳ chọn "Ghi sổ các chứng từ chưa ghi sổ" (mặc định không tích chọn) để kế toán có thể chọn thực hiện ghi sổ hoặc không ghi sổ cho các chứng từ chưa được ghi sổ.

o Vào Hệ thống\Bảo trì dữ liệu. Chọn Từ tháng bảo trì.

R13.4_anh 1

o Nếu KHÔNG TÍCH CHỌN "Ghi sổ các chứng từ chưa ghi sổ" thì trong quá trình bảo trì, phần mềm sẽ không thực hiện ghi sổ lại cho các chứng từ chưa ghi sổ.

o Nếu TÍCH CHỌN "Ghi sổ các chứng từ chưa ghi sổ" thì trong quá trình bảo trì, phần mềm sẽ ghi sổ lại toàn bộ các chứng từ theo khoảng thời gian lựa chọn. Sau khi bảo trì nếu chứng từ không đủ điều kiện ghi sổ được thì sẽ hiển thị thông báo cho anh/chị biết.

R13.4_anh 2

o Nhấn Đồng ý.

o Trên màn hình Bảo trì dữ liệu, nhấn Kết quả để xem nguyên nhân không thực hiện ghi sổ/bỏ ghi sổ được.

R13.4_anh 3

o Đơn vị vào từng chứng từ để kiểm tra các thông tin hạch toán và thực hiện ghi sổ lại cho chứng từ.