Kế toán mong muốn các báo cáo ngân sách xã theo TT 344/2016/TT-BTC có thể chi tiết theo từng nguồn để đáp ứng yêu cầu của các đơn vị chủ quản.

Navigation:  9.Lịch sử phát triển > R13 >

Kế toán mong muốn các báo cáo ngân sách xã theo TT 344/2016/TT-BTC có thể chi tiết theo từng nguồn để đáp ứng yêu cầu của các đơn vị chủ quản.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp cho đơn vị in các báo cáo ngân sách xã theo TT 344/2016/TT-BTC chi tiết theo từng nguồn để đáp ứng yêu cầu của các đơn vị chủ quản.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R13, khi in các báo cáo ngân sách xã theo TT 344/2016/TT-BTC không chi tiết theo Nguồn nên không đáp ứng được yêu cầu của Kho bạc muốn biết được ngân sách theo từng nguồn khác nhau.

Từ phiên bản R13, phần mềm bổ sung tham số Nguồn khi in các báo cáo theo TT 344/2016/TT-BTC để đáp ứng theo yêu cầu của các đơn vị chủ quản.

o Để in báo cáo có chi tiết theo từng nguồn, anh/chị vào Hệ thống\Tuỳ chọn\Dự toán ngân sách tích chọn "Lập dự toán chi NDKT theo nguồn".

o Hệ thống sẽ hiển thị thông báo (như hình dưới). Khi nhấn Có thì hệ thống sẽ xoá các số liệu liên quan đến dự toán chi theo NDKT mà đơn vị đã lập trước đó.

R13.5_anh 1

o Sau đó, anh/chị vào Khai báo thông tin ban đầu, chọn mục 15. Dự toán chi nhập dự toán chi theo NDKT chi tiết theo từng nguồn.

R13.5_anh 2

Xem hướng dẫn chi tiết lập dự toán chi theo NDKT theo TT344/2016/TT-BTC tại đây.

o Để in các báo cáo ngân sách xã theo TT 344/2016/TT-BTC, thực hiện như sau:

Vào Báo cáo\Báo cáo ngân sách xã. Chọn 1 trong các báo cáo ngân sách xã đáp ứng in theo nguồn như sau:

- Biểu số 03: Tổng hợp dự toán chi ngân sách xã (TT 344/2016/TT-BTC)

- Biểu số 09: Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã (TT 344/2016/TT-BTC)

- Biểu số 10: Quyết toán thu ngân sách xã theo MLNS (TT 344/2016/TT-BTC)

- Biểu số 11: Quyết toán chi ngân sách xã theo MLNS (TT 344/2016/TT-BTC)

Ví dụ chọn in Biểu số 09: Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã (TT 344/2016/TT-BTC).

R13.5_anh 3

Trên tham số báo cáo:

o Chọn Nguồn cần in: Tổng hợp, Chọn tất hoặc các nguồn chi tiết.

Lưu ý: Nếu chọn tham số Nguồn là Tổng hợp thì khi in báo cáo, chương trình sẽ không phân biệt theo từng Nguồn.

o Chọn Mẫu dự toán chi theo TT 344/2016/TT-BTC.

R13.5_anh 4

o Nhấn Đồng ý. Phần mềm sẽ in chi tiết theo từng Nguồn.

R13.5_anh 5