Kế toán muốn biết được các kênh tư vấn của Misa để tiện liên hệ.

Navigation:  9.Lịch sử phát triển > R13 >

Kế toán muốn biết được các kênh tư vấn của Misa để tiện liên hệ.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Từ phiên bản R13, chương trình cập nhật các kênh hỗ trợ khác nhau của phần mềm MISA Bamboo.NET 2019 để khách hàng có thể chủ động tra cứu giải quyết vấn đề khi gặp vướng mắc hoặc nhanh chóng được hỗ trợ kịp thời khi cần.

2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R13, để biết thông tin chi tiết các kênh hỗ trợ của phần mềm MISA Bamboo.NET 2019, anh/chị thực hiện như sau:

Vào Trợ giúp\Hướng dẫn khai thác nội dung trợ giúp, chọn Kênh tư vấn hỗ trợ, chương trình sẽ hiển thị thêm các kênh tư vẫn hỗ trợ mới.

R13.6_Anh1

Lưu ý:

1. Màn hình Kênh tư vấn hỗ trợ còn được hiển thị khi anh/chị đăng nhập vào phiên làm việc.

2. Sau khi cài đặt hoặc nâng cấp phiên bản mới thì cũng hiển thị màn hình Kênh tư vấn hỗ trợ để khách hàng biết và có thể liên hệ ngay khi cần.