Kế toán muốn phân biệt được số dư dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản và số dư dự toán chi hoạt động để cuối kỳ in Báo cáo đối chiếu với Kho bạc

Navigation:  9.Lịch sử phát triển > R13 >

Kế toán muốn phân biệt được số dư dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản và số dư dự toán chi hoạt động để cuối kỳ in Báo cáo đối chiếu với Kho bạc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp cho kế toán có thể ghi nhận được số dư dự toán chi đầu kỳ chi tiết theo xây dưng cơ bản hay hoạt động để in được Báo cáo đối chiếu theo từng nguồn kinh phí.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R13, khi in báo cáo đối chiếu có tích chọn "Không lấy số liệu XDCB" thì chương trình vẫn lấy lên toàn bộ số dự toán đầu năm do số dư đầu kỳ chưa phân biệt được là xây dựng cơ bản hay hoạt động. Chương trình phân biệt số liệu XDCB hay hoạt động thông qua chỉ tiêu Mã thống kê. Tuy nhiên số dư dự toán đầu năm không chi tiết theo Mã thống kê và Mục nên chương trình đang hiểu toàn bộ số dư dự toán đầu năm là chi hoạt động.

Từ phiên bản R13, Chương trình cho phép khai báo số dư đầu kỳ của dự toán chi chi tiết theo Mã thống kê. Từ đó, khi in báo cáo đối chiếu có tích chọn "Không lấy số liệu XDCB" thì chương trình lấy đúng số dư đầu kỳ của TK 008.

Chi tiết như sau:

o Vào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu, kích đúp chuột vào TK 008.

o Nhập các thông tin Nguồn, Chương, Loại, Khoản, Mục,...

o Tại phần Mã thống kê, phần mềm ngầm định tên mã thống kê cho các hoạt động chi đầu tư xây dựng cơ bản là MISACHI_XDCB. Để thêm các mã thống kê khác, anh/chị xem thêm hướng dẫn tại đây.

o Khi nâng cấp lên phiên bản mới, phần mềm đang ngầm hiểu số dư đầu kỳ TK 008 là số dư cho các khoản chi hoạt động. Nếu muốn chi tiết theo chi đầu tư xây dựng cơ bản thì anh/chị chọn lại Mã thống kê tương ứng với từng dòng số dư.

Ví dụ: đơn vị nhập Dư nợ đầu kỳ cho TK 008 như sau:

- Mã thống kê MISACHI_HD là 20.000.000 đồng.

- Mã thống kê MISACHI_XDCB là 500.000.000 đồng.

R13.7_anh 1

o Nhấn Cất.

Để in báo cáo đối chiếu kho bạc, thực hiện như sau:

o Vào Báo cáo\Báo cáo kho bạc, chọn B07-X: Bảng đối chiếu dự toán KPNS tại kho bạc nhà nước hoặc Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc.

Ví dụ in Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc.

R13.7_anh 2

oTrên tham số báo cáo:

Tích chọn Tuỳ chọn lấy số liệu.

Nếu không muốn lấy lên số liệu XDCB thì tích chọn vào ô Không lấy số liệu XDCB.

Nếu muốn lấy số liệu của tất cả các hoạt động thì tích chọn vào ô Không lấy số liệu XDCB.

Tại phần Dự toán đã sử dụng, tích chọn Lấy số rút thực chi và rút tạm ứng để lấy toàn bộ số tiền dự toán đã rút ra khỏi kho bạc bao gồm số rút thực chi và số rút tạm ứng không phân biệt đã thanh toán hay chưa thanh toán.

R13.7_anh 3

o Nhấn Đồng ý. Tại cột 1 "DT năm trước chuyển sang", phần mềm chỉ lấy lên số dư dự toán chi hoạt động mà không lấy lên số dư chi đầu tư xây dựng cơ bản theo tuỳ chọn tại tham số báo cáo.

R13.7_anh 4