Kế toán muốn số dư tổng hợp và số dư chi tiết của một tài khoản luôn khớp nhau để đảm bảo tính chính xác của số liệu

Navigation:  9.Lịch sử phát triển > R13 >

Kế toán muốn số dư tổng hợp và số dư chi tiết của một tài khoản luôn khớp nhau để đảm bảo tính chính xác của số liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

1. Mục đích

Giúp cho việc đảm bảo số liệu chính xác khi tài khoản được chuyển theo dõi từ chi tiết sang không chi tiết theo thông tin nào đó và ngược lại. Đồng thời kế toán có thể nhanh chóng xoá được số dư đầu kỳ để nhập lại cho đúng.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R13, khi bỏ tích chọn/bỏ tích chọn tài khoản chi tiết theo thông tin nào đó thì số dư đầu kỳ hiển thị không đúng, khách hàng phải liên hệ với Trung tâm tư vấn của MISA để được hỗ trợ làm mất khá nhiều thời gian. Đồng thời, phần mềm chưa có chức năng Xoá số dư đầu kỳ gây khó khăn trong quá trình làm việc.

Từ phiên bản R13, khi đơn vị chuyển theo dõi một tài khoản từ không chi tiết sang chi tiết theo thông tin nào đó và ngược lại chương trình sẽ tự động cập nhật lại số liệu đảm bảo không sai số liệu đồng thời số dư đầu kỳ có sai sót thì kế toán có thể nhanh chóng xoá được số dư đầu kỳ để nhập liệu lại cho đúng.

Chi tiết thực hiện như sau:

hmtoggle_plus1        Trường hợp 1: Khi tài khoản được thay đổi tích hay không tích chi tiết theo thông tin nào đó

- Ví dụ TK 1121 đã có số dư ban đầu:

R13.8_anh 0

và không được tích chi tiết theo Quỹ tiền.

R13.8_anh 1

- Sau đó, tài khoản được tích thêm chi tiết theo Quỹ tiền thì thực hiện như sau:

1. Khi tích chọn tài khoản thêm chi tiết theo thông tin nào đó. Ví dụ TK 1121 được tích chọn theo Quỹ tiền. (Vào Danh mục\Tài khoản\Hệ thống tài khoản).

R13.8_anh 2

2. Nhấn Cất. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo như sau:

R13.8_anh 3

3. Nhấn Có. Hệ thống hiển thị thông báo Tài khoản đã được cập nhật thành công. Khi đó, chương trình sẽ xóa toàn bộ số dư ban đầu của tài khoản.

R13.8_anh 4

4. Nhấn Đồng ý.

5. Thực hiện chạy chức năng bảo trì để đảm bảo tính đúng đắn của dữ liệu. Xem chi tiết các bước bảo trì dữ liệu tại đây.

6. Sau đó, vào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu, chọn tài khoản cần nhập số dư ban đầu. Ví dụ TK 1121. Thực hiện nhập số dư tài khoản chi tiết theo Loại quỹ. Nhấn Cất.

R13.8_anh 11

hmtoggle_plus1        Trường hợp 2: Khi tài khoản đã nhập số dư ban đầu chi tiết theo thông tin nào đó, sau đó bỏ tích chi tiết

- Ví dụ TK 1121 đã có số dư ban đầu được chi tiết theo Quỹ tiền (như dưới hình).

R13.8_anh 11

Sau đó, tài khoản được bỏ chi tiết theo Quỹ tiền thì thực hiện như sau:

1. Ví dụ TK 1121 được bỏ tích chọn theo Quỹ tiền. (Vào Danh mục\Tài khoản\Hệ thống tài khoản)

R13.8_anh 1

2. Nhấn Cất. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo như sau:

R13.8_anh 8

3. Nhấn Có. Hệ thống hiển thị thông báo Tài khoản đã được cập nhật thành công.

R13.8_anh 9

4. Nhấn Đồng ý. Chương trình tính lại số dư các chi tiết cho đúng, các thông tin giống nhau thì cộng lại đồng thời giữ nguyên tổng số dư ban đầu của tài khoản.

R13.8_anh 14

5. Thực hiện chạy chức năng bảo trì để đảm bảo tính đúng đắn của dữ liệu. Xem chi tiết các bước bảo trì dữ liệu tại đây.

Lưu ý: Với tài khoản chỉ phát sinh chứng từ thì không hiển thị thông báo.

hmtoggle_plus1        Trường hợp 3: Cách xử lý nếu có sai sót số dư đầu kỳ

Trường hợp số dư đầu kỳ có sai sót, kế toán có thể xoá nhanh số dư đầu kỳ để đảm bảo tính chính xác của số liệu, thao tác như sau:

1. Vào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu, nhấn chuột phải vào tài khoản cần xoá số dư. Ví dụ TK 1121.

2. Chọn Xoá số dư.

3. Nhấn Có khi hệ thống hiển thị thông báo để chắc chắn muốn xoá số dư.

R13.8_anh 13