Kế toán mong muốn theo dõi số quyết toán thu, chi ngân sách xã theo Loại - khoản - mục - tiểu mục để đối chiếu số liệu với kho bạc.

Navigation:  9.Lịch sử phát triển > R13 >

Kế toán mong muốn theo dõi số quyết toán thu, chi ngân sách xã theo Loại - khoản - mục - tiểu mục để đối chiếu số liệu với kho bạc.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

1. Mục đích

Từ phiên bản R13, chương trình bổ sung các báo cáo quyết toán thu ngân sách xã và chi ngân sách xã theo MLNS, chi tiết theo Loại - Khoản, Mục - Tiểu mục để kho bạc dễ dàng đối chiếu và nhập vào tabmis theo Loại - Khoản, Mục - Tiểu mục.

2. Chi tiết thay đổi

Để in được các báo cáo Quyết toán thu ngân sách xã, thị trấn và báo cáo Quyết toán chi ngân sách xã, thị trấn, anh/chị thực hiện như sau:

hmtoggle_plus1        Báo cáo Quyết toán thu ngân sách xã, thị trấn:

Trong kỳ, đơn vị phát sinh các khoản thu và lập Phiếu nộp tiền kho bạc.

R13.2_anh 1

Giả sử đơn vị muốn in Báo cáo Quyết toán thu ngân sách xã, thị trấn  Mẫu chi tiết theo Loại - Khoản, Mục - Tiểu mục. thực hiện theo các bước sau:

Vào Báo cáo\Báo cáo đặc thù\Báo cáo tài chính\Quyết toán thu ngân sách xã, thị trấn.

R13.2_anh 2

Trên Tham số báo cáo, chọn Kỳ báo cáo, Mẫu báo cáo.

R13.2_anh 3

Nhấn Đồng ý.

R13.2_anh 4

hmtoggle_plus1        Báo cáo Quyết toán chi ngân sách xã, thị trấn

Trong kỳ, đơn vị phát sinh các khoản chi tiền Ví dụ như sau:

R13.2_anh 5

Giả sử đơn vị muốn in Báo cáo Quyết toán chi ngân sách xã, thị trấn  Mẫu chi tiết theo Loại - Khoản, Mục - Tiểu mục. thực hiện theo các bước sau:

Vào Báo cáo\Báo cáo đặc thù\Báo cáo tài chính\Quyết toán chi ngân sách xã, thị trấn.

R13.2_anh 6

Trên Tham số báo cáo, chọn Kỳ báo cáo, Mẫu báo cáo. Ví dụ in Mẫu chi tiết theo Loại - Khoản, Mục - Tiểu mục.

R13.2_anh 7

Nhấn Đồng ý.

R13.2_anh 8