Kế toán muốn kết xuất các chứng từ kho bạc từ chương trình ra để kết nối với Kho bạc nhà nước

Navigation:  9.Lịch sử phát triển > R13 >

Kế toán muốn kết xuất các chứng từ kho bạc từ chương trình ra để kết nối với Kho bạc nhà nước

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp các đơn vị xuất khẩu các chứng từ kho bạc từ chương trình ra các file xml để kết nối với cổng thông tin Dịch vụ công của Kho bạc nhà nước (DVC).

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R13, phần mềm chưa cho phép đơn vị xuất khẩu dữ liệu để kết nối với Kho bạc nhà nước, gây khó khăn cho các đơn vị trên địa bàn đã triển khai Dịch vụ công của Kho bạc nhà nước.

Kể từ phiên bản R13, với các Huyện đã triển khai Dịch vụ công của Kho bạc nhà nước, phần mềm hỗ trợ đơn vị xuất khẩu dữ liệu ra file xml để kết nối với Kho bạc nhà nước một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Ví dụ đơn vị cần kết xuất bộ chứng từ rút dự toán thì vào Tệp\Kết xuất dữ liệu để kết nối đến kho bạc nhà nước.

Xuat khau DVC_08

Xem hướng dẫn chi tiết các bước Kết xuất dữ liệu để kết nối với Kho bạc nhà nước tại đây.