R14

Navigation:  9.Lịch sử phát triển >

R14

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

* Tính năng mới:

1. Kế toán mong muốn xuất khẩu dữ liệu quyết toán thu, chi sang CSDL của Sở tài chính Hải Dương.

* Chi tiết thay đổi:

1. Mục đích

 Từ phiên bản R14, khi kế toán thực hiện xuất khẩu dữ liệu quyết toán thu, chi sang CSDL của Sở tài chính Hải Dương chương trình sẽ tự động lấy dữ liệu và đẩy lên cổng của Sở để giảm thời gian thao tác của kế toán.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R14 để gửi dữ liệu quyết toán thu chi lên Sở, kế toán thực hiện việc xuất khẩu dữ liệu quyết toán thu chi ra file dữ liệu và sau đó thực hiện gửi qua email đến Sở tài chính Hải Dương gây mất thời gian.

Từ phiên bản R14 chương trình sẽ tự động lấy dữ liệu và đẩy lên cổng CSDL của Sở tài chính, để thực hiện anh/chị thao tác như sau:

oVí dụ: Trong kỳ đơn vị phát sinh các chứng từ thu chi ngân sách nhà nước. Cuối kỳ anh/chị thực hiện xuất khẩu dữ liệu quyết toán thu chi sang CSDL của Sở.

Vào Tệp\Xuất khẩu dữ liệu\Xuất khẩu ra chương trình STC Hải Dương..., chọn Kỳ xuất khẩu:

R14.1.1

Nhấn Xuất khẩu. Chương trình sẽ tự động lấy dữ liệu từ MISA BamBoo.NET 2019 và đẩy lên cổng CSDL của Sở khi máy tính có kết nối Internet.

Xem hướng dẫn các bước xuất khẩu dữ liệu ra chương trình STC Hải Dương tại đây.

oĐể kiểm tra việc thực hiện gửi dữ liệu quyết toán thu, chi anh/chị vào Hệ thống\Nhật ký truy cập thực hiện lọc thông tin phân hệ STC Hải Dương.

R14.1.2