Xuất khẩu ra chương trình STC Hải Dương

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Các tiện ích trên phần mềm > Tệp > Xuất khẩu dữ liệu >

Xuất khẩu ra chương trình STC Hải Dương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Chức năng

Cho phép xuất khẩu dữ liệu ra chương trình STC Hải Dương ngay trên phần mềm MISA Bamboo.NET 2019.

2. Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

1. Vào Tệp\Xuất khẩu dữ liệu\Xuất khẩu ra chương trình STC Hải Dương.

2. Chọn Kỳ xuất khẩu.

R14.1.1

3. Nhấn Xuất khẩu.

4. Lưu ý

Trường hợp chưa nhập mã địa bàn thì khi nhấn Xuất khẩu, phần mềm hiển thị thông báo: "Bạn chưa nhập mã địa bàn. Vui lòng nhập mã địa bàn tại đây." Nhấn tại đây, phần mềm hiển thị màn hình Tuỳ chọn\Thông tin đơn vị để anh/chị nhập bổ sung mã địa bàn.

R9.4_anh 2

Trường hợp chưa nhập mã QHNS thì khi nhấn Xuất khẩu, phần mềm hiển thị thông báo: "Bạn chưa nhập mã QHNS. Vui lòng nhập mã QHNS tại đây." Nhấn tại đây, phần mềm hiển thị màn hình Tuỳ chọn\Thông tin đơn vị để anh/chị nhập bổ sung mã QHNS.

R9.4_anh 3

5. Khi nhấn Xuất khẩu thì sẽ xảy ra 3 trường hợp như sau:

Trường hợp 1: Khi xuất khẩu thành công, phần mềm sẽ hiển thị thông báo "Chuyển dữ liệu sang chương trình STC Hải Dương thành công". Chương trình sẽ tự động lấy dữ liệu từ MISA Bamboo.NET 2019 và đẩy lên cổng CSDL của Sở khi máy tính có kết nối Internet.

Trường hợp 2: Không có mạng kết nối internet thì chương trình sẽ hiển thị cảnh báo "Không chuyển được dữ liệu do không có kết nối được với máy chủ. Vui lòng kiểm tra lại kết nối internet."

Trường hợp 3: Khi không xuất khẩu được tệp dữ liệu thì chương trình hiển thị cảnh báo "Không xuất được tệp dữ liệu để chuyển sang chương trình STC Hải Dương".

6. Để kiểm tra việc thực hiện gửi dữ liệu quyết toán thu, chi sang chương trình STC Hải Dương, anh/chị vào Hệ thống\Nhật ký truy cập, tại cột Phân hệ lọc nhật ký STC Hải Dương.

R14.1.2