Xuất khẩu ra chương trình QLNS

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Các tiện ích trên phần mềm > Tệp > Xuất khẩu dữ liệu >

Xuất khẩu ra chương trình QLNS

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Chức năng

Cho phép xuất khẩu các báo cáo ra chương trình QLNS.

2. Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

Để xuất khẩu các báo cáo ra chương trình QLNS, thực hiện như sau:

1. Vào Tệp\Xuất khẩu dữ liệu\Xuất khẩu ra chương trình QLNS

2. Chọn Kỳ báo cáo, Nơi lưu tệp.

3. Có thể tích chọn Mở thư mục chứa tệp xuất khẩu khi hoàn thành (nếu muốn).

XK_QLNS

3. Nhấn Xuất khẩu.

4. Phần mềm hiển thị thông báo Xuất khẩu dữ liệu thành công.