Xuất khẩu số dư đầu năm

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Các tiện ích trên phần mềm > Tệp > Xuất khẩu dữ liệu >

Xuất khẩu số dư đầu năm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Chức năng

Cho phép xuất khẩu số dư đầu năm trên phần mềm MISA Bamboo.NET 2019.

2. Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

1. Vào Tệp\Xuất khẩu dữ liệu\Xuất khẩu số dư đầu năm.

Xuat khau so du dau nam_01

2. Nhấn Xuat khau so du dau nam_03 để chọn Đường dẫn lưu tệp xuất khẩu.

Xuat khau so du dau nam_02

3. Nhấn Thực hiện.

4. Phần mềm hiển thị thông báo Xuất khẩu số dư đầu năm thành công.

Xuat khau so du dau nam_04

5. Nhấn Có để mở thư mục lưu tệp xuất khẩu, nhấn Không để đóng chức năng này và không mở thư mục lưu tệp xuất khẩu ngay.